Инвестиции в България - Инвестирай в бъдещето на храната

0
icon icon
icon icon

0

Инвестиция в устойчиво и технологично бъдеще

През 2022 година, Бии Смарт Текнолоджис АД набра 1.2 млн. лв. инвестиция през "Пазар за растеж на МСП", наречен BEAM, което даде старт на публичното търгуване на акциите ѝ. Това позволи на компанията да сподели растежа и амбициозните си планове с широк кръг от инвеститори, акцентирайки на прозрачността и устойчивостта като водещи ценности. Повече информация може да намерите тук www.beam.bse-sofia.bg

Инвестиционна презентация

Технологичен напредък в помощ на бизнеса

Компанията разработва авангардни технологични решения за измерване на въздействието на нашите клиенти върху биоразнообразието, честния и конкурентен пазар и прозрачния начин на управление. Интегрираме се с международни ESG стандарти, за да предложим реални, измерими и надежни данни, които разказват история.

Революция на пазара на пчелни продукти

С прозрачния си начин на работа, компанията ни спечели доверието на потребителите на мед в страната като още в първите две години от стартирането на инициативата "Осинови Кошер", станахме най-голям продавач на мед в страната. Прозрачността и утойчивостта са основата на взаимооношенията ни с нашите клиенти.

Създаваме стабилна екосистема

Осиновяването на корпоративен кошер е не просто приятно изживяване на екипа и истински полезен мед в офис кухнята. Подкрепяйки даден кошер, пчелар или инициатива на компанията ни, всеки бизнес парнтьор получава видимост и измерими резултати за полезното им действие върху еко системата и икономиката.

Технологичен напредък в помощ на бизнеса

Компанията разработва авангардни технологични решения за измерване на въздействието на нашите клиенти върху биоразнообразието, честния и конкурентен пазар и прозрачния начин на управление. Интегрираме се с международни ESG стандарти, за да предложим реални, измерими и надежни данни, които разказват история.

Революция на пазара на пчелни продукти

С прозрачния си начин на работа, компанията ни спечели доверието на потребителите на мед в страната като още в първите две години от стартирането на инициативата "Осинови Кошер", станахме най-голям продавач на мед в страната. Прозрачността и утойчивостта са основата на взаимооношенията ни с нашите клиенти.

Създаваме стабилна екосистема

Осиновяването на корпоративен кошер е не просто приятно изживяване на екипа и истински полезен мед в офис кухнята. Подкрепяйки даден кошер, пчелар или инициатива на компанията ни, всеки бизнес парнтьор получава видимост и измерими резултати за полезното им действие върху еко системата и икономиката.

Общи събрания на акционерите

2024
(21.05.2024 г.) Присъствен списък
(21.05.2024 г.) Протокол от Общо събрание на акционерите

На проведеното на 20.05.2025 г. редовно Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, с код на емисията: BG1100017216, беше направена следната промяна в състава на съвета на Директорите: • Освободени е Ивайло Иванов Симов и Светозар Георгиев Георгиев, като членове на Съвета на директорите. • Избрани са нови членове на Съвета на директорите на Дружеството - „Илевън Борд” ЕООД, ЕИК 207722060 и „2625 Кепитъл” ЕООД, ЕИК 203984081, с мандат - до изтичане мандата на настоящия СД, а именно до 27.02.2026 г. Сергей Петров Изп. директор на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД

(15.04.2024 г.) ПОКАНА за участие в редовно Общо събрание на акционерите на „БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС“ АД

На вниманието на инвеститорите в Бии Смарт Текнолоджис АД, с настоящото ви уведомяваме за свикване на редовно общо събрание на 20.05.2024 в 11:00 в офиса на компанията на адрес ул. Едисон 47, ап.33. Мениджмънта на компанията поема ангажимент да проведе и онлайн сесия с инвеститорите в следобеда на същия ден. Детайли ще бъдат обявени в платформата X3News и сайъта на дружеството седмица преди датата на 13.05.2024. Напомяме, че в приложената към настоящото съобщение покана, има и пълномощно, което можете да попълните предварително и изпратите на sergey@pollenity.com

2023
(29.11.2023 г.) Протокол от проведено на 28.11.2023 г. от 15:00 часа извънредно Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията - BG1100017216.

С настоящото Ви уведомяваме, че на 28.11.2023 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД. На събранието присъстваха акционери, представляващи 56,33% от капитала на Дружеството. Повече информация, може да видите в прикачените документ - Протокол от решения на извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД И Списък на акционерите и техните представители, присъствали на извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД.

(24.10.2023 г.) Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на 28.11.2023 от 15:00

С настоящото Ви уведомяваме, че на основание чл. 20, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, във връзка с чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон, Съветът на директорите на Дружеството взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите. В тази връзка и с оглед Протокол с решения на Съвета на директорите от 20.10.2023 г., любезно каним Вас или Ваш упълномощен представител за участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията - BG1100017216, което ще се проведе на 28.11.2023 г. от 15:00 часа на следния адрес по седалището на Дружеството: град София, п.к. 1111, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Едисон” № 47, вх. Б, ап. 33, при следния дневен ред: 1. Освобождаване на назначения регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2023 г. и назначаване на нов регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2023 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Костадинка Атанасова Коева, регистриран одитор, диплома/регистрационен № 0598/2004 г., назначена за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2023 г. на проведено на 15.06.2023г. Общо събрание на всички акционери в „Бии Смарт Текнолоджис“ АД и назначава на нейно място за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2023 г. Елена Тодорова Чанова, регистриран одитор, регистрационен № 0589, работеща чрез посочено от нея юридическо лице.“ 2. Вземане на решение непокритата загуба на Дружеството за предходните финансови години до 2022 г. включително в общ размер на 1 724 026,64 (един милион седемстотин двадесет и четири хиляди и двадесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки) лева да бъде покрита със средства от Фонд “Резервен”. Проект на решение: „Общото събрание взема решение непокритата загуба на Дружеството за предходните финансови години до 2022 г. включително в общ размер на 1 724 026,64 (един милион седемстотин двадесет и четири хиляди и двадесет и шест лева и шестдесет и четири стотинки) лева да бъде покрита със средства от Фонд “Резервен”.” 3. Освобождаване от длъжност на Павел Димитров Езекиев и Владимир Пламенов Василев като членове на Съвета на директорите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД. Проект на решение: „Общото събрание освобождава от длъжност Павел Димитров Езекиев и Владимир Пламенов Василев като членове на Съвета на директорите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД.” 4. Разни.

(19.05.2023 г.) Списък на акционерите и техните представители упражнили глас на общото събрание на Бии Смарт Текнолоджис АД на 15.06.2023
(19.05.2023 г.) Протокол от общо събрание на акционерите с цел приемане на ГФО за 2022
(08.05.2023 г.) Покана за Извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията - BG1100017216, което ще се проведе на 15.06.2023 г. от 11:00 часа на следния адрес по седалището на Дружеството: следния адрес по седалището на Дружеството: град София, п.к. 1111, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Едисон” № 47, вх. Б, ап. 33”

С настоящото Ви уведомяваме, че на основание чл. 20, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, във връзка с чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон, Съветът на директорите на Дружеството взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите. В тази връзка и с оглед Протокол с решения на Съвета на директорите от 27.04.2023 г., любезно каним Вас или Ваш упълномощен представител за участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията - BG1100017216, което ще се проведе на 15.06.2023 г. от 11:00 часа на следния адрес по седалището на Дружеството: следния адрес по седалището на Дружеството: град София, п.к. 1111, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Едисон” № 47, вх. Б, ап. 33, при следния дневен ред: 1. Одобряване на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. Проект на решение: Общото събрание одобрява Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г. 2. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. Проект на решение: Общото събрание одобрява Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор. Проект на решение: Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г. 5. Избор и назначаване на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2023 г. Проект на решение: Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2023 г. Костадинка Атанасова Коева, регистриран одитор, диплома/регистрационен No 0598/2004 г. 6. Разни. Може да се запознаете с ФГО на компанията за 2022 на този линк: https://istinskimed.bg/wp-content/uploads/2023/04/fin.otchet-2022-bii-smart.pdf

(05.05.2023 г.) Протокол с решения на съвета на директорите на „Бии Смарт Текнолоджис" АД
(28.02.2023 г.) Протокол от проведено на 27.02.2023 г. от 15:00 часа Извънредно Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията - BG1100017216

С настоящото Ви уведомяваме, че на 27.02.2023 г. се проведе Извънредно Общо Събрание акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД. На събранието присъстваха акционери, представляващи 54,90% от капитала на Дружеството. Повече информация, може да видите в прикачените документ - Протокол от решения на Извънредното общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД Списък на акционерите и техните представители, присъствали на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД.

(28.02.2023 г.) Списъка на присъстващите акционери на проведено на 27.02.2023 г. от 15:00 часа Извънредно Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията - BG1100017216
(25.01.2023 г.) Покана за Извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията - BG1100017216, което ще се проведе на 27.02.2023 г. от 15:00 часа на следния адрес по седалището на Дружеството: град София, п.к. 1729, район „Младост“, ж.к. „Младост-1А”, ул. „Кръстю Раковски“ № 30, Капус Х, сграда 4, координати в Google Maps: https://goo.gl/maps/fqDFJfPEwkNfZF5J9

С настоящото Ви уведомяваме, че на основание чл. 20, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, във връзка с чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон, Съветът на директорите на Дружеството взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите. В тази връзка и с оглед Протокол с решения на Съвета на директорите от 16.01.2023 г., любезно каним Вас или Ваш упълномощен представител за участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията - BG1100017216, което ще се проведе на 27.02.2023 г. от 15:00 часа на следния адрес по седалището на Дружеството: град София, п.к. 1729, район „Младост“, ж.к. „Младост-1А”, ул. „Кръстю Раковски“ № 30, Капус Х, сграда 4, координати в Google Maps: https://goo.gl/maps/fqDFJfPEwkNfZF5J9, при следния дневен ред: 1. Освобождаване на назначения регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. и назначаване на нов регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Розмари Гюзелева, регистриран одитор, диплома № 0395/1997 г., назначена за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. на проведено на 05.05.2022 г. Общо събрание на всички акционери в „Бии Смарт Текнолоджис“ АД и назначава на нейно място за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. Костадинка Атанасова Коева, регистриран одитор, диплома/регистрационен № 0598/2004 г. 2. Преизбиране на членовете на действащия Съвет на директорите на Дружеството за нов мандат. Проект на решение: „Общото събрание преизбира членовете на действащия Съвет на директорите на Дружеството, а именно: Сергей Ангелов Петров, Павел Димитров Езекиев, Ивайло Иванов Симов, Светозар Георгиев Георгиев, и Владимир Пламенов Василев, за нов мандат от 3 (три) години, считано от датата на вземане на настоящото решение от Общото събрание на акционерите на Дружеството”. 3. Разни.

2022
(25.05.2022 г.) Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите
(20.05.2022 г.) Протокол с решения на Съвета на директорите
(28.06.2022 г.) Протокол с решения на извънредно Общо събрание на акционерите
(28.06.2022 г.) Решение на ОСА от 28.06.2022г. на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за увеличение на капитала, чрез емисия акции на пазар за растеж на МСП BEAM

Новини за инвеститори и вътрешна информация

2024
(12.04.2024 г.) Pollenity бе приета в престижния акселератор на IBM Sofia

Bee Smart Technologies AD / Pollenity бе избрана да се включи в престижния акселератор на IBM.

(03.04.2024 г.) Бии Смарт Текнолоджис АД представи проекта HIVEOPOLIS на EIC Summit 2024

Проектът е сред 12-те селектирани за участие в най-престижния форум за иновации на Европейската комисия

2023
Запис на уебинар с инвеститори от 15.06.2023

(05.06.2023) Съобщение за онлайн среща с инвеститори на Бии Смарт Текнолоджис АД - 15.06.2023 | 16:30

На 15.06.2023 ръководството на компания Бии Смарт Текнолоджис АД планира да проведе онлайн уебинар със своите инвеститори. Уебинарът ще се проведе от 16:30 в платформа за телеконференции Zoom на следния адрес: https://us05web.zoom.us/j/85399671279?pwd=cU41RGg4ZTdPdTlLcjUxSHpQUVQyUT09 Срещата е планирана във формат 25 мин презентация на ръководството и 15 минути въпроси и отговори.

(05.06.2023) Announcement about online meeting with investors of Bee Smart Technologies Inc. - 15.06.2023 | 16:30

On 15.06.2023 the management of Bee Smart Technologies AD plans to hold an online webinar with its investors. The webinar will be held at 4:30 p.m. on the Zoom teleconferencing platform at: https://us05web.zoom.us/j/85399671279?pwd=cU41RGg4ZTdPdTlLcjUxSHpQUVQyUT09 The meeting is scheduled in the format of 25 min management presentation and 15 min Q&A.

(18.05.2023) Фестивал за международния ден на пчелите

Предстои третото издание на фестивала „Денят на пчелите“ Работилници за деца и възрастни, среща с пчелари, дегустация на мед и куклен театър са само част от богатата целодневна програма на събитието 9 май, вторник, гр. София – Трето поредно издание на фестивала „Денят на пчелите“ ще се проведе на 20 май, събота, от 10:00 до 18:00 ч. в Южен парк, София. Събитието се организира от „Истински мед“ по случай Международния ден на пчелите и има за цел да създаде по-голяма информираност за ползите от пчелите и важността от тяхното опазване. Събитието е с вход свободен за всички посетители, а организаторите планират богата целодневна програма с разнообразни активности за деца и възрастни. В рамките на целия ден посетителите на фестивала ще могат да се насладят на различни тематични работилници. Децаца ще имат възможност да се включат в работилници за изработка на детски книжки и разнообразие от образователни активности през целия ден, които да обогатят знанията им за пчелите и тяхната значима роля в природата. Много образователни активности очакват и по-големите посетители на празника. Една от тях ще бъде специална работилница за изработка на дървен хотел за пчели, която ще бъде отворена за цели семейства и групи от приятели. През целия ден на събитието ще присъстват пчелари, които чрез редица демонстации ще запознаят посетителите с някои от процесите при производството на мед. Присъстващите ще имат възможност да дегустират различни видове мед и да научат повече за техните свойства. Организаторите на фестивала предвиждат и целодневна програма от сцената. Събитието ще бъде открито от посланика на Словения Н. Пр. г-жа Наташа Бергел, „Истински мед“ и представители на корпоративния бранш, които ще запознаят присъстващите със своите практики в областта на корпоративната социална отговорност, опазването на околната среда и биоразнообразието. За доброто настроение на най-малките гости на празника ще се погрижат парти агенция „Джули Марули“ с тяхното куклено представление „Медената питка“. Културната организация „Таратанци“ ще мотивира посетителите на фестивала да се раздвижат по време на тяхната работилница за хора́. В рамките на събитието ще се проведе и дипломирането на втория випуск на „Пчеларски университет“. В него близо 50 кандидат-пчелари се обучават хибридно опитни пчелари и преподаватели по пчеларство. Целта на обучителната програма е да помогне на начинаещите да стартират в занаята и да бъде поле за взаимопомагаща се общност в страната. В зоната на фестивала се предвижда и зона за отдих в партньорство с Mastercard. Посетителите ще имат възможност и да се насладят на вкусна храна и авторски сладолед с мед. Генерални партньори на третото издание на фестивала „Денят на пчелите“ са Orbico Bulgaria“, „Mondelez Bulgaria“ и “AstraZeneka Bulgaria“. Събитието се осъществява още с подкрепата на „Асарел Медет“, Telus International Bulgaria и Kaufland България. Международният ден на пчелата се отбелязва от 2018 г. по инициатива на Словенската асоциация на пчеларите и е одобрен от ООН в края на 2017 г. Той цели да информира обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, както и по въпросите, свързани със защитата на застрашените от изчезване пчели. Цялата програма на фестивала можете да намерите в официалното Facebook събитие на „Денят на пчелите“. За „Истински мед“: „Истински мед“ е част от „Бий Смарт Технолоджис АД“. Тя е създадена през 2015 година и развива технологичния бранд Pollenity. Компанията разработва сензорна технология, помагаща на пчеларите да се грижат по устойчив начин за пчелите си, като получават данни от кошерите си в реално време. „Истински мед“ е платформа, която помага на българските пчелари да реализират продукцията си на честна цена, а на консуматорите на мед - да се сдобият със 100% чист истински мед с гарантирани качество и произход. Медът, предлаган на платформата, е от производители, които използват технологията на „Бий Смарт Технолоджис“. Всяко бурканче мед директно финансира своя производител и същевременно помага за изграждането на устойчиво пчеларство в България. Повече информация можете да научите на www.istinskimed.bg. За контакти при медийни запитвания и партньорства с медии: Анелия Георгиева, PR consultant Email: Aneliya.ggeorgieva@gmail.com Mobile: +359 89 993 9378 За контакти с “Истински мед“: Стефани Караиванова, Marketing Project Manager Email: stefani@istinskimed.bg Mobile: +359 88 722 4810

(05.05.2023) “Бии Смарт Текнолоджис” АД и Mastercard стартираха кампанията “HoneyPot”
(10.02.2023 г.) На 15.02.2023г. | 17:00 ще се проведе онлайн среща с акционерите на Бии Смарт Текнолоджис АД

На 15.02.2023г. от 17:00 часа, ще проведем онлайн среща с акционерите на Бии Смарт Текнолоджис АД. На срещата ще имате възможност да се запознаете със следните теми: • финансови резултати за 2022 година; • бизнес развитие на компанията; • БФБ. Моля да зададете своите въпроси предварително в следната форма: https://forms.gle/FA7oV5M9hpiJyZ4EA Срещата ще се проведе онлайн на 15.01.2023 /сряда/ от 17:00 часа Линк за участие : http://meet.google.com/kmj-qqfo-qst

(30.11.2022 г.) Сделка на лице, изпълняващо ръководни функции в "Бии Смарт Текнолоджис" АД или тясно свързано с него лице, съгласно чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014.

С настоящото съобщение “БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС” АД, ЕИК 205742609, уведомява инвеститорите, за получени в Дружеството Уведомления по чл. 19, параграф 1 от Регламент 596/2014, съгласно които Сергей Петров прехвърля чрез дарение, в изпълнение на Програма за раздаване на опции на служители на Дружеството за придобиване на обикновени акции, одобрена с Решение на Общото събрание от 29.12.2021 г., общо 32 737 броя Акции, BG1100017216, от капитала на “Бии Смарт Текнолоджис” АД на следните три лица, служители на Дружеството: Владимир Василев, Костадин Ангелов и Стефани Димитрова.

(11.08.2022 г.) СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ФОНДАЦИЯ “ИСТИНСКИ МЕД” В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ
(04.08.2022 г.) СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНИ В “ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР” АД АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА “БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС” АД
Протокол от учредително събрание на Фондация "Истински мед"
Учредителен акт на Фондация "Истински мед"

Финансова информация и отчети

2024
(21.05.2024 г.) Доклад за дейността 2023
(21.05.2024 г.) ГФО 2023
(21.05.2024 г.) Одиторски доклад 2023
(28.02.2024 г.) Годишна справка за финансовото състояние на "Бии Смарт Текнолоджис" АД за 2023 г.
2023
(29.11.2023 г.) Протокол от проведено на 28.11.2023 г. от 15:00 часа извънредно Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията - BG1100017216.

С настоящото Ви уведомяваме, че на 28.11.2023 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД. На събранието присъстваха акционери, представляващи 56,33% от капитала на Дружеството. Повече информация, може да видите в прикачените документ - Протокол от решения на извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД И Списък на акционерите и техните представители, присъствали на извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД.

(23.11.2023 г.) 🌱Pollenity Триумфира с Две Награди на PwC ESG Awards!🏆

🌱Празнуваме Успеха: Pollenity Триумфира с Две Награди на PwC ESG Awards!🏆

(15.09.2023 г.) Ползи от дейността на Истински мед на база ESG
(28.04.2023 г.) Годишен финансов отчет на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за 2022 г.
(30.08.2023 г.) „Бии Смарт Текнолоджис“ АД представя междинни (6-месечни) финансови отчети към 30.06.2023 г.
(28.04.2023 г.) Годишен Доклад за дейността 2022
(28.04.2023 г.) Декларация - 26.04.2023 - Изп. директор
(28.04.2023 г.) Декларация - 26.04.2023 - съставител
(28.04.2023 г.) Доклад на независимият одитор
(31.12.2022 г.) Неокончателни Годишни финансови справки към 31.12.2022 г. по образец, определен от Комитета по управление.
Неокончателни Годишни финансови отчети на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за 2022 г
(28.02.2023 г.) Допълнителна информация
(28.02.2023 г.) Допълнителна информация_2
Вътрешна информация по Регламент (ЕС) № 596_2014
2022
(30.08.2022 г.) „Бии Смарт Текнолоджис“ АД представя междинни (6-месечни) финансови отчети към 30.06.2022 г.
Прогнозен баланс и отчет за приходи и разходи на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.12.2022 г.
Отчет за паричните потоци на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.
Отчет за собствения капитал на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.
Отчет за приходите и разходите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.
Баланс на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.
2021
Доклад за дейността на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за 2021 г.
Одитиран Годишен финансов отчет и Одиторски доклад за 2021 г.
2020
Доклад за дейността на на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за 2020 г.
Одитиран Годишен финансов отчет и Одиторски доклад за 2020 г.

Корпоративно управление

„Бии Смарт Текнолоджис” АД („Дружеството”) е акционерно дружество, учредено съгласно българския Търговски закон и вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 205742609. Дружеството е юридическо лице, осъществяващо дейността си в съответствие с българското законодателство. Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

Членове на Съвета на директорите
Сергей Петров - Изпълнителен директор
„Илевън Борд” ЕООД, представлявано от Ивайло Симов
„2625 Кепитъл” ЕООД, представлявано от Светозар Георгиев
(19.07.2022) Действащ Устав на Дружеството
(28.06.2022) Устав под условие на Дружеството
Актуално състояние на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 28.06.2022г.

ОФИЦИАЛЕН КАНАЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Дружеството има сключен договор със “Сервиз Финансови Пазари” ЕООД, като разкрива и оповестява на обществеността информация чрез интернет портала X3 News, достъпен на адрес: www.x3news.com

Контакти

Изпълнителен директор

Сергей Петров

/ sergey@pollenity.com
Инвестиционен посредник

ПФБК

/ trading@ffbh.bg
Търговски отдел

Владимир Василев

/ vladimir@pollenity.com
Изпълнителен директор

Сергей Петров

/ sergey@pollenity.com
Инвестиционен посредник

ПФБК

/ trading@ffbh.bg
Търговски отдел

Владимир Василев

/ vladimir@pollenity.com

Календар за корпоративни събития

Календарите за корпоративни събития на Бии Смарт Текнолоджис АД  (“Дружеството”)  са изготвени и приети в съответствие с изискванията на Правилата за допускане на финансови инструменти на Пазар BEAM, Регламент (ЕС) №596/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/565, приложимото национално законодателство, Устава на Бии Смарт Текнолоджис АД и при съобразяване установените добрите практики в областта на упражняваната от Дружеството дейност и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление. 

2024
(01.01.2024 г.) Календар за корпоративни събития на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД (“Дружеството”) за 2024 г.
2023
(01.01.2023 г.) Календар за корпоративни събития на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД (“Дружеството”) за 2023 г.
2022
(01.01.2022 г.) Календар за корпоративни събития на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД (“Дружеството”) за 2022 г.

Първично публично предлагане на Бии Смарт Текнолоджис АД

Документ за допускане на емисия акции за първично предлагане на пазар BEAM
Резюме на предлагането
Eмитент
Бии Смарт Текнолоджис АД
Текущ брой акции
363 750 броя
Нови акции, предмет на предлагане
43 636 броя
Номинална стойност на 1 акция
1 лев на акция
Емисионна стойност на 1 акция
27.50 лева за акция
Праг на успех на емисията
29 090 броя
Видове поръчки
Пазарни/лимитирани
Разпределение на акции
Пропорционално спрямо всички заявки за записване
Борсов код на емисията
BEE1
Мениджър на емисията
ИП „Първа Финансова Брокерска къща“
Съветници по листването на емисията
ИП “Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД, ЕИК 000694724 и АД „Токушев и съдружници“, БУЛСТАТ 175193272
Съветник по емисията за първите две години след първоначалното допускане
Адвокатско дружество “Димитрова и Стайкова”, БУЛСТАТ 176667645
Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата
14.07.2022
Продължителност на предлагането
9:30 - 14:00
ISIN код на емисията
BG1100017216
LEI код
9845001FE7E54FE7BD04

Вашите лични данни ще бъдат използвани за обработката на поръчката ви и за други цели, описани в нашата политика на поверителност

Имате профил?

Продуктът е добавен в кошницата

Допълнете поръчката си с нашите най-продавани продукти

+ 37.00

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 59.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 198.00

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 352.80

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 2.90

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 3.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 3.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 3.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 3.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 2.80

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 2.60

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 3.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 2.40

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 2.20

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

Кошница (0)

icon

12.99лв. до безплатна доставка

Вашата кошница е празна.

Завърти и спечели!

  • Спечели сладки летни отстъпки от Истински мед!
  • Виж правилата на играта тук.
Завърти меденото колело!
Never
Remind later
No thanks