ESG и нефинансово отчитане - значение и тендеции | Истински мед

0
icon icon
icon icon

0

ESG и нефинансово отчитане -

значение и тенденции

Значението на ESG и нефинансовото отчитане нарастват с все по-бързи темпове вследствие на нови регулаторни рамки, интересите и променените очаквания на обществото и все по-големия натиск от страна на инвеститорите. Терминът ESG бързо навлиза в нашето ежедневие и се превръща в неразделна част от бизнеса на корпорациите и фирмите, като надгражда корпоративно социалната отговорност и допринася за разработването и внедряването на стратегиите за устойчиво развитие на компаниите.

Съкращението ESG (от английски Environmental_Social_Governance) обхваща екологичните, социалните и управленски практики, които имат за цел да допринесат и гарантират за устойчивото развитие на бизнеса:

E (Environmental)

Въздействие върху околната среда

Включва:

 • Климатични рискове
 • Въглеродни емисии
 • Енергийна ефективност
 • Природни ресурси
 • Замърсяване
 • Биоразнообразие

 

S (Social)

Въздействие върху обществото

Включва:

 • Човешки капитал
 • Трудови регулации
 • Разнообразие, равенство и приобщаване
 • Сигурност
 • Човешки права

G (Governance)

Корпоративно управление

Включва:

 • Прозрачно управление компанията
 • Корупция и подкупи
 • Бизнес етика
 • Компенсаторни политики 
 • Общ рисков толеранс
 • Управление на риска

За разлика от финансовото отчитане ESG предполага залагане на стратегия, внедряване на практики и последващото отчитане на нефинансовите индикатори, които имат значение за обществото и природата. Така освен чисто финансови показатели компаниите осигуряват допълнителна прозрачност на тяхната дейност. Нефинансовото отчитане вече е задължително в някои държави, а за компаниите в страните от Европейския съюз то навлиза поетапно. 

Европейска рамка

ESG докладване - Регулации относно нефинансовото отчитане в ЕС и кого засяга

Още от 2014 година съществува директива насочена към нефинансовото отчитане – Директива относно оповестяването на нефинансова информация (NFRD) . Съгласно нея от 01.01.2017 отчитането е задължително за предприятия от обществен интерес в ЕС – такива с над 500 служители. Такива са около 11000 дружества. 

 

В края на 2022 година в сила влезе окончателно и Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD), която надгражда NFRD. Тя засяга всички големи предприятия, както и тези на регулираните пазари. Новата директива ги задължава да публикуват информация свързана устойчивото развитие на компанията, която да е публична. Чрез CSRD се въвеждат по-подробни изисквания за отчитане на въздействието на дружествата върху околната среда, правата на човека и социалните стандарти въз основа на общи критерии в съответствие с целите на ЕС в областта на климата. Така се гарантира, че бизнесът проследява и управлява въздействието си върху околната среда. 

Засега “микро” дружествата – дружества с по-малко от 10 служители или с оборот под 20 млн. евро – са изключени от задължителното отчитане на устойчивостта.  

С приемането на CSRD  броят дружествата, които следва да докладват, нараства до близо 50.000 компании. 

 

За кои компании се прилага CSRD и кога трябва да започнат с отчитането?

 

Правилата ще започнат да се прилагат между 2024 и 2028 г:

 

От 1 януари 2024 г. за големите дружества от обществен интерес (с над 500 служители), които вече са обект на NFRD, като отчетите трябва да бъдат представени през 2025 г;

от 1 януари 2025 г. за големите дружества, които понастоящем не са обект на директивата за нефинансова отчетност и отговарят на поне 2 от следните 3 критерия

 • над 250 служители
 • над 40 млн. евро оборот 
 • над 20 млн. евро общи активи,

като отчетите трябва да бъдат представени през 2026 г;

 

от 1 януари 2026 г. за регистрирани МСП и други предприятия, като отчетите трябва да бъдат представени през 2027 г. МСП могат да се откажат от участие до 2028 г.

 

През юли 2023 Комисията на ЕС прие и първия набор от стандарти за отчитане. Целта е да се въведе унифициран за всички компании ESG стандарт.

Нашата ESG политика

“Бии смарт текнолъджис” АД е компания, чиято мисия е да създаде устойчивост в глобалния пчеларски сектор. Ние концептуализираме, разработваме и внедряваме технологии, бизнес иновации и развиваме науката и образованието в сферата на пчеларството. Нашата страст е поддържане на биоразнообразието, опазването на околната среда и подкрепата на чисти и здравословни хранителни продукти.

Основните стълбове, по които работим, са:

Опазване на биоразнообразието

Нашата мисия е да спрем негативната тенденция за измиране на пчелите. Чрез умни технологии и иновативни решения ние защитаваме едни от най-ценните същества на планетата.

Подкрепа за пчеларите

Без пчеларите пчелите ще изчезнат там, където ни трябват. Ние вярваме, че най-добрият начин да се грижим за пчелите е като подкрепяме техните пазители – чрез справедливо заплащане и насърчаване на устойчивите практики при отглеждането им.

Грижа за околната среда

За нас устойчивото развитие е базата, на която стъпваме, в развитието на бизнеса ни. Всички процеси и практики от добива на мед, през опаковането и логистиката целят минимално негативно въздействие върху околната среда.

Цели

icon

Да измерваме реалните ползи и въздействия от бизнес дейността ни и предлаганите решения, като се базираме на научни подходи и съвременни методологии в сферата на устойчивостта.

icon

Да поддържаме висока изкупна цена за нашите пчелари с минимум 15% по-висока от средната за страната. Да увеличим пазарната стойност на меда в България.

icon

Да повлияем върху престижа на професията пчелар чрез образователни инициативи, достъп до научни данни, дигитални решения, техническа подкрепа и разпознаваемост.

icon

Да работим пряко с бизнеса и да му помагаме да става по-устойчив и подкрепящ биоразнообразието: нашите партньори и клиенти да допринасят за устойчивото развитие с наша помощ.

icon

Да инвестираме средства и усилия в иновативни устойчиви продукти, подкрепящи опазването на пчелите и развитието на пчеларството.

icon

Да измерваме реалните ползи и въздействия от бизнес дейността ни и предлаганите решения, като се базираме на научни подходи и съвременни методологии в сферата на устойчивостта.

icon

Да поддържаме висока изкупна цена за нашите пчелари с минимум 15% по-висока от средната за страната. Да увеличим пазарната стойност на меда в България.

icon

Да повлияем върху престижа на професията пчелар чрез образователни инициативи, достъп до научни данни, дигитални решения, техническа подкрепа и разпознаваемост.

icon

Да работим пряко с бизнеса и да му помагаме да става по-устойчив и подкрепящ биоразнообразието: нашите партньори и клиенти да допринасят за устойчивото развитие с наша помощ.

icon

Да инвестираме средства и усилия в иновативни устойчиви продукти, подкрепящи опазването на пчелите и развитието на пчеларството.

Плъзни
ESG стратегията на "Истински мед" за устойчиво развитие

В процеса на разработка минахме през различни етапи:

ESG стратегията ни е разработена със съдействието на denkstatt България – консултантска компания с дългогодишен опит в областта на устойчивото развитие. Техен основен фокус е подпомагането на организациите да управляват въздействието си върху природния и социалния капитал.

Задълбочен анализ на дейността и процесите в компанията във всички бизнес направления. Разгледахме нашите доставчици, партньори, специални проекти като изведохме позитивните и негативните въздействия на всеки елемент по веригата от дейности.

Определяне на значимите теми – това са ключовите области, спрямо които компанията развива бизнес стратегията си. Със съдействието на denkstatt оценихме всяка една тема с оглед на нашето въздействие, но и въздействието на външната среда. Така откроихме топ 5 водещи теми: 

 • Биоразнообразие
 • Икономически принос
 • Инвестиции в устойчиви и иновативни продукти
 • Устойчиви решения
 • Контрол / Проследяване на веригата на доставки и продажби

Извеждане на оперативни задачи на база на значимите теми – по всяка една от теми заложихме оперативни цели. Такива например са минимална цена за изкупуване на мед над средната за страната, контрол върху доставчиците и разширяване на мрежата от пчелари. Резултатите по отделните цели отчитаме ежегодно.

Представяне на ESG стратегията пред екипа на компанията – задължителен елемент за реализирането й. Всички служители на компанията са запознати с нея, като така всеки от тях управлява своята сфера на отговорност съблюдавайки поставените цели.

ESG и биоразнообразието

Как “Истински мед” осигурява възможност за принос към биоразнообразието и данни за нефинансово отчитане.

 

Основният извод от последният доклад на WWF “Жива планета” е, че популациите на диви животни са намалели със средно 69% от 1970 година насам. Дали обаче компаниите залагат на опазването на биоразнообразието в своите ESG стратегии? Фокусът върху ограничаването на въглеродните емисии, намаляване на отпадъците и кръговата икономика е силно осезаем и видим като тема не само в корпоративния свят, но и сред обществото. Климатичните промени и биоразнообразието засягат не само околната среда, но и имат силно отражение върху икономиката и благосъстоянието на човечеството. Затова и действията на всеки един от нас – компания или отделна личност, играе роля за създаването на осъзнато общество, чийто начин на съществуване е насочен към опазването на природата във всяко едно направление. 

 

Неслучайно една от глобалните цели за устойчиво развитие на ООН е цел 15 – Опазване на живота на земята и в частност на биоразнообразието. То е следващата голяма тема когато става дума за ESG стратегии, докладване или стандарт. 

 

ESG услуги и проекти

 

Истински мед работи над 3 години по разработването на проекти и услуги, които да позволяват на корпоративния сектор да подобрява своите ESG показатели. Нашата основна програма “Осинови кошер” е CSR (corporate social responsibility) инструмент за над 100 компании в България и съчетава в себе си измеримия ефект за околната среда, проследяемите резултати за бенефициентите и практичната полза за компаниите.

 

От 2023 всеки партньор в програмата “Осинови кошер” ще получи удостоверение за осиновен кошер и ESG сертификат с конкретни изчисления за неговия принос. Сертификатът дава информация за реалния принос на един кошер за всяка отделна година – както по отношение на опрашване на земеделски култури, така и като икономическите ползи за пчеларите, които са част от програмата. Изчисленията се правят ежегодно като се отчита общата земеделска продукция в България зависеща от опрашване, както и изкупения от “Истински мед” мед. Изчисленията и методологията са предоставени от denkstatt България и всяка компания може да ги използва за нефинансовото си отчитане – за онагледяване на напредъка си по линия на ESG и в доклада си за устойчиво развитие.

 

За последните 3 години сме достигнали до 35 000 клиенти, 2 000 000 човека аудитория, 90 пчелари, което е генерирало оборот от над 1 300 000 лв. Само за 2022 сме генерирали дарения в размер от над 50 000 лв. 

 

От 2023 всеки партньор в програмата “Осинови кошер” ще получи удостоверение за осиновен кошер и ESG сертификат за неговия принос. Данните са на база методология и изчиследния на denkstatt България. Научете повече ТУК.

 

Вижте повече за възможностите: Програми за корпоративни клиенти

 

Ползи от дейността на Истински мед за 2022 год.*

791.28 км2

 • Площ, която се опрашва от пчелите в програмата на “Истински мед”

235 907 литра биодизел

 • Могат да бъдат произведени с добива на рапица, опрашена от кошерите на “Истински мед”.

477 000 бутилки олио

 • или 477 400 литра слънчогледово олио могат да бъдат произведени от добития слънчоглед, опрашен от кошерите на Истински мед

52 литра лавандулово масло

 • може да бъде произведено от опрашената от кошерите на “Истински мед” лавандула.

473 937 лв.

 • Общо плащания на “Истински мед” към пчелари в програмата “Осинови кошер”

106 303 лв.

 • Са платени от “Истински мед” над пазарната цена => допълнителни приходи за пчеларите.

+ 1.69 лв.

 • Платени от “Истински мед” над средното заплащане за страната на кг.

22%

 • по-висока от средната за страната е изкупната цена заплатена от “Истински мед”

660 784 лв.

 • Е общата допълнителна добавена стойност от похарчените от пчелари пари в резултат на дейността на “Истински мед”.

148 212 лв.

 • Допълнителна добавена стойност в икономиката в резултат на по-високи изкупни цени на “Истински мед”.
Плъзни

 

 

Проекти, с които се гордеем и с които надграждаме Осинови кошер, са

 

 • Пчеларски университет проектът е осъществен с подкрепата на Kaufland България и се реализира вече две поредни години. Програмата е насочена към всички, които имат желание да отглеждат пчели, но не са имали възможност да се докоснат до тяхната магия. Обучаващите се участват в 3-месечен хибриден курс, който включва онлайн лекции и срещи, както и практически упражнения на реален работещ пчелин. Лектори и ментори са опитни пчелари и преподаватели. 

 

 

 

 

 • доброволческо-събитие-истински-мед-зоопарк-telus-internationalПчелар за един ден – проект насърчаващ доброволчеството сред служителите на TELUS International Bulgaria. През 2022 година “Telus дни на подкрепата” са посветени на каузата за опазване на пчели, която върви ръка за ръка с покрепата за българските пчелари. В рамките на еднодневно събитие близо 500 доброволци (служители на компанията, членове на семействата им и техни приятели) собственоръчно изработват 60 кошера, 1200 кошерни рамки и информационни материали. В допълнение TELUS International Bulgaria дари и 10 електрически центрофуги за мед, които значително облекчават работата на пчеларите и правят работата им по-ефективна. С проекта се подкрепят близо 50 пчелари от цялата страна. В построените кошери се заселват около 4 млн. пчели, които опрашват над 50 милиарда растения годишно и допринасят за производството на около 2 500 кг мед.

 

 

 

 • бурканче мед за кампанията Кажи ДА на меда“Кажи ДА на МЕДа” I Yes, honey e информационна кампания, която има за цел да образова и запознае хората с научни факти за ползите от пчелния мед. Заедно със специалиста по ендокринология и болести на обмяната д-р Райна Стоянова и нейния екип създадохме дигитална книга “Кажи ДА на МЕДа!”, която представя научни факти за полезните свойства на пчелните продукти и която всеки може да получи безплатно. Част от кампанията са и 13 известни личности, които доброволно казаха “Да” на меда в своите социални профили.

 

 

 

Денят на пчелитеСветовният ден на пчелите е 20-ти май. Вече три поредни години организираме еднодневен фестивал посветен на пчелите, който преминава като семеен празник с редица образователни, забавни и полезни активности. Целта е да се информира обществеността за значимата роля на пчелите, както и за въпросите свързани със защитата на застрашените от изчезване пчели, показвайки ключовата роля на пчелите в опрашването на растенията и живота на Земята.

Нашият подкаст

Полезни и интересни връзки

CSRD директива по отношение на отчитане …

/ https://eur-lex.europa.eu/

Блог с интересна информация данни и анал …

/ https://www.sustainability.bg/

Сайт за новини свързани с прилагането на …

/ https://esgnews.bg/

Подкаст за всичко свързано с ESG теми и …

/ https://sustainalytics.podbean.com/

Българска мрежа на Глобалния договор …

/ https://www.unglobalcompact.bg/

CSRD - директива по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта

/ https://eur-lex.europa.eu/

Блог с интересна информация, данни и анализи по темата устойчиво развитие

/ https://www.sustainability.bg/

Сайт за новини свързани с прилагането на ESG политиките

/ https://esgnews.bg/

Подкаст за всичко свързано с ESG - теми, инвестиции, развитие - “ESG in conversation” ,the Sustainalytics Podcast

/ https://sustainalytics.podbean.com/

Българска мрежа на Глобалния договор

/ https://www.unglobalcompact.bg/

Вашите лични данни ще бъдат използвани за обработката на поръчката ви и за други цели, описани в нашата политика на поверителност

Имате профил?

Продуктът е добавен в кошницата

Допълнете поръчката си с нашите най-продавани продукти

+ 37.00

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 59.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 198.00

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 352.80

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 2.90

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 2.40

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 2.80

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 3.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 3.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 3.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 3.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 2.80

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 2.60

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 3.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

Кошница (0)

icon

12.99лв. до безплатна доставка

Вашата кошница е празна.