Инвестиция в бъдещето на храната - Истински мед от производители

0
icon icon
icon icon

0

Инвестирай в бъдещето на храната

Бии Смарт Текнолоджис АД набра 1.2 млн. лв. инвестиция през "Пазар за растеж на МСП", наречен BEAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market) през месец Юли 2022. Повече информация може да намерите тук www.beam.bse-sofia.bg

Инвестиционна презентация

Нашата мисия е да спасим пчелите чрез иновации

icon

Технологична иновация за пчелари

Компанията разработва авангардни технологии за дистанционно следене на кошери. В портфолиото на компанията са вътрекошерния компютър Beebot, интелигентната везна HiveBase и Hive Assistant - интерактивен портал за анализ на състоянието на кошерите.

icon

Революция на пазара на пчелни продукти

Първата по рода си услуга в България "Осинови кошер" съчетава в себе си електронната търговията с мед и дигитално преживяване, което наричаме “Ефектът Тамагочи”. Чрез нея ние успяхме на преобърнем пазара на мед и да иновираме в една силно консервативна индустрия.

icon

Създаваме стабилна екосистема

Хибридният ни бизнес модел, съчетващ IoT технологии и иновативна електронна търговия, дава предимство пред конкурентите, защото създава екосистема, в която пчеларите, потребителите на пчелни продукти и корпоративните клиенти генерират стойност помежду си.

icon

Технологична иновация за пчелари

Компанията разработва авангардни технологии за дистанционно следене на кошери. В портфолиото на компанията са вътрекошерния компютър Beebot, интелигентната везна HiveBase и Hive Assistant - интерактивен портал за анализ на състоянието на кошерите.

icon

Революция на пазара на пчелни продукти

Първата по рода си услуга в България "Осинови кошер" съчетава в себе си електронната търговията с мед и дигитално преживяване, което наричаме “Ефектът Тамагочи”. Чрез нея ние успяхме на преобърнем пазара на мед и да иновираме в една силно консервативна индустрия.

icon

Създаваме стабилна екосистема

Хибридният ни бизнес модел, съчетващ IoT технологии и иновативна електронна търговия, дава предимство пред конкурентите, защото създава екосистема, в която пчеларите, потребителите на пчелни продукти и корпоративните клиенти генерират стойност помежду си.

Финансова информация и отчети

2022
(30.08.2022 г.) „Бии Смарт Текнолоджис“ АД представя междинни (6-месечни) финансови отчети към 30.06.2022 г.
Прогнозен баланс и отчет за приходи и разходи на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.12.2022 г.
Отчет за паричните потоци на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.
Отчет за собствения капитал на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.
Отчет за приходите и разходите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.
Баланс на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.
2021
Доклад за дейността на на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за 2021 г.
Одитиран Годишен финансов отчет и Одиторски доклад за 2021 г.
2020
Доклад за дейността на на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за 2020 г.
Одитиран Годишен финансов отчет и Одиторски доклад за 2020 г.

Корпоративно управление

„Бии Смарт Текнолоджис” АД („Дружеството”) е акционерно дружество, учредено съгласно българския Търговски закон и вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 205742609. Дружеството е юридическо лице, осъществяващо дейността си в съответствие с българското законодателство. Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

Членове на Съвета на директорите
Сергей Петров - Изпълнителен директор
Владимир Василев
Павел Езекиев
Ивайло Симов
Светозар Георгиев
(19.07.2022) Действащ Устав на Дружеството
(28.06.2022) Устав под условие на Дружеството
Актуално състояние на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 28.06.2022г.

ОФИЦИАЛЕН КАНАЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Дружеството има сключен договор със “Сервиз Финансови Пазари” ЕООД, като разкрива и оповестява на обществеността информация чрез интернет портала X3 News, достъпен на адрес: www.x3news.com

Контакти

Изпълнителен директор

Сергей Петров

/ sergey@pollenity.com
Инвестиционен посредник

ПФБК

/ trading@ffbh.bg
Търговски отдел

Владимир Василев

/ vladimir@pollenity.com
Изпълнителен директор

Сергей Петров

/ sergey@pollenity.com
Инвестиционен посредник

ПФБК

/ trading@ffbh.bg
Търговски отдел

Владимир Василев

/ vladimir@pollenity.com

Историята на компанията

От 2015 г. сме пионери в индустрията с множество международни награди и отличия

icon

Нашата технология помага на пчеларите по цял свят да се грижат по устойчив начин за пчелите си. Основният ни продукт – Beebot – е микрокомпютър, следящ ключови показатели за кошера и информиращ пчеларя за проблеми. В портфолиото на компанията са и HiveBase – интелигентна везна и Hive Assistant – интерактивен портал за анализ на състоянието на кошерите. В момента сме част от мащабния пан-европейски проект Hiveopolis, в рамките на който заедно с 6 престижни университета от Европа дефинираме пчеларството на бъдещето чрез радикални технологични иновации.

Компанията успява да достигне до клиенти на 5 континента и да получи признанието на авторитетни състезания, като е Глобален финалист на Chivas the Venture, CESA Best IoT startup и финалист в Hello Tomorrow.

През 2019 г. видяхме нуждата да генерираме стойност в различни направления, за да успеем да създадем устойчива екосистема. Така се роди Осинови кошер – услуга, която съчетава в себе си електронната търговията с мед и дигитално преживяване, което наричаме “Ефектът Тамагочи”. Само за 2 години достигнахме до клиентска база от 20 000 човека и над 100 корпоративни клиенти в България. С обем на търговията от над 30 тона мед, сме на челни позиции на родния ритейл пазар.

icon
icon

Хибридният ни бизнес модел ни дава предимство пред конкурентите чрез създаването на стабилна екосистема.

image

Вътрешна информация

Съобщения за ключови събития около компанията
(11.08.2022 г.) СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ФОНДАЦИЯ “ИСТИНСКИ МЕД” В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ
(04.08.2022 г.) СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНИ В “ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР” АД АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА “БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС” АД
Протокол от учредително събрание на Фондация "Истински мед"
Учредителен акт на Фондация "Истински мед"

Календар за корпоративни събития – 2022

Календар за корпоративни събития на Бии Смарт Текнолоджис АД  (“Дружеството”) за 2022 г. е изготвен и приет в съответствие с изискванията на Правилата за допускане на финансови инструменти на Пазар BEAM, Регламент (ЕС) №596/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/565, приложимото национално законодателство, Устава на Бии Смарт Текнолоджис АД и при съобразяване установените добрите практики в областта на упражняваната от Дружеството дейност и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление. 

Календар за корпоративни събития на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД (“Дружеството”) за 2022 г.

Общи събрания на акционерите

Юни 2022
Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите
Протокол с решения на Съвета на директорите
Протокол с решения на извънредно Общо събрание на акционерите
Решение на ОСА от 28.06.2022г. на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за увеличение на капитала, чрез емисия акции на пазар за растеж на МСП BEAM

Първично публично предлагане на Бии Смарт Текнолоджис АД

Резюме на предлагането
Eмитент
Бии Смарт Текнолоджис АД
Текущ брой акции
363 750 броя
Нови акции, предмет на предлагане
43 636 броя
Номинална стойност на 1 акция
1 лев на акция
Емисионна стойност на 1 акция
27.50 лева за акция
Праг на успех на емисията
29 090 броя
Видове поръчки
Пазарни/лимитирани
Разпределение на акции
Пропорционално спрямо всички заявки за записване
Борсов код на емисията
BEE1
Мениджър на емисията
ИП „Първа Финансова Брокерска къща“
Съветник BEAM пазар
Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ и Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и партньори
Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата
14.07.2022
Продължителност на предлагането
9:30 - 14:00

Регистрация

Вашите лични данни ще бъдат използвани за обработката на поръчката ви и за други цели, описани в нашата политика на поверителност

Имате профил?

Продуктът е добавен в кошницата

Допълнете поръчката си с нашите най-продавани продукти

Кошница (0)

icon

12.99лв. до безплатна доставка

Вашата кошница е празна.