Инвестиции в България - Инвестирай в бъдещето на храната

0
icon icon
icon icon

0

Инвестирай в бъдещето на храната

Бии Смарт Текнолоджис АД набра 1.2 млн. лв. инвестиция през "Пазар за растеж на МСП", наречен BEAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market) през месец Юли 2022. Повече информация може да намерите тук www.beam.bse-sofia.bg

Инвестиционна презентация

Нашата мисия е да спасим пчелите чрез иновации

icon

Технологична иновация за пчелари

Компанията разработва авангардни технологии за дистанционно следене на кошери. В портфолиото на компанията са вътрекошерния компютър Beebot, интелигентната везна HiveBase и Hive Assistant - интерактивен портал за анализ на състоянието на кошерите.

icon

Революция на пазара на пчелни продукти

Първата по рода си услуга в България "Осинови кошер" съчетава в себе си електронната търговията с мед и дигитално преживяване, което наричаме “Ефектът Тамагочи”. Чрез нея ние успяхме на преобърнем пазара на мед и да иновираме в една силно консервативна индустрия.

icon

Създаваме стабилна екосистема

Хибридният ни бизнес модел, съчетващ IoT технологии и иновативна електронна търговия, дава предимство пред конкурентите, защото създава екосистема, в която пчеларите, потребителите на пчелни продукти и корпоративните клиенти генерират стойност помежду си.

icon

Технологична иновация за пчелари

Компанията разработва авангардни технологии за дистанционно следене на кошери. В портфолиото на компанията са вътрекошерния компютър Beebot, интелигентната везна HiveBase и Hive Assistant - интерактивен портал за анализ на състоянието на кошерите.

icon

Революция на пазара на пчелни продукти

Първата по рода си услуга в България "Осинови кошер" съчетава в себе си електронната търговията с мед и дигитално преживяване, което наричаме “Ефектът Тамагочи”. Чрез нея ние успяхме на преобърнем пазара на мед и да иновираме в една силно консервативна индустрия.

icon

Създаваме стабилна екосистема

Хибридният ни бизнес модел, съчетващ IoT технологии и иновативна електронна търговия, дава предимство пред конкурентите, защото създава екосистема, в която пчеларите, потребителите на пчелни продукти и корпоративните клиенти генерират стойност помежду си.

Финансова информация и отчети

2023
Неокончателни Годишни финансови справки към 31.12.2022 г. по образец, определен от Комитета по управление.
Неокончателни Годишни финансови отчети на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за 2022 г
Допълнителна информация - 28.02.2023
Допълнителна информация_2 - 28.02.2023
Вътрешна информация по Регламент (ЕС) № 596_2014
2022
(30.08.2022 г.) „Бии Смарт Текнолоджис“ АД представя междинни (6-месечни) финансови отчети към 30.06.2022 г.
Прогнозен баланс и отчет за приходи и разходи на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.12.2022 г.
Отчет за паричните потоци на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.
Отчет за собствения капитал на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.
Отчет за приходите и разходите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.
Баланс на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 31.03.2022 г.
2021
Доклад за дейността на на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за 2021 г.
Одитиран Годишен финансов отчет и Одиторски доклад за 2021 г.
2020
Доклад за дейността на на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за 2020 г.
Одитиран Годишен финансов отчет и Одиторски доклад за 2020 г.

Корпоративно управление

„Бии Смарт Текнолоджис” АД („Дружеството”) е акционерно дружество, учредено съгласно българския Търговски закон и вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 205742609. Дружеството е юридическо лице, осъществяващо дейността си в съответствие с българското законодателство. Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

Членове на Съвета на директорите
Сергей Петров - Изпълнителен директор
Владимир Василев
Павел Езекиев
Ивайло Симов
Светозар Георгиев
(19.07.2022) Действащ Устав на Дружеството
(28.06.2022) Устав под условие на Дружеството
Актуално състояние на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД към 28.06.2022г.

ОФИЦИАЛЕН КАНАЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Дружеството има сключен договор със “Сервиз Финансови Пазари” ЕООД, като разкрива и оповестява на обществеността информация чрез интернет портала X3 News, достъпен на адрес: www.x3news.com

Контакти

Изпълнителен директор

Сергей Петров

/ sergey@pollenity.com
Инвестиционен посредник

ПФБК

/ trading@ffbh.bg
Търговски отдел

Владимир Василев

/ vladimir@pollenity.com
Изпълнителен директор

Сергей Петров

/ sergey@pollenity.com
Инвестиционен посредник

ПФБК

/ trading@ffbh.bg
Търговски отдел

Владимир Василев

/ vladimir@pollenity.com

Историята на компанията

От 2015 г. сме пионери в индустрията с множество международни награди и отличия

icon

Нашата технология помага на пчеларите по цял свят да се грижат по устойчив начин за пчелите си. Основният ни продукт – Beebot – е микрокомпютър, следящ ключови показатели за кошера и информиращ пчеларя за проблеми. В портфолиото на компанията са и HiveBase – интелигентна везна и Hive Assistant – интерактивен портал за анализ на състоянието на кошерите. В момента сме част от мащабния пан-европейски проект Hiveopolis, в рамките на който заедно с 6 престижни университета от Европа дефинираме пчеларството на бъдещето чрез радикални технологични иновации.

Компанията успява да достигне до клиенти на 5 континента и да получи признанието на авторитетни състезания, като е Глобален финалист на Chivas the Venture, CESA Best IoT startup и финалист в Hello Tomorrow.

През 2019 г. видяхме нуждата да генерираме стойност в различни направления, за да успеем да създадем устойчива екосистема. Така се роди Осинови кошер – услуга, която съчетава в себе си електронната търговията с мед и дигитално преживяване, което наричаме “Ефектът Тамагочи”. Само за 2 години достигнахме до клиентска база от 20 000 човека и над 100 корпоративни клиенти в България. С обем на търговията от над 30 тона мед, сме на челни позиции на родния ритейл пазар.

icon
icon

Хибридният ни бизнес модел ни дава предимство пред конкурентите чрез създаването на стабилна екосистема.

image

Вътрешна информация

Съобщения за ключови събития около компанията
(10.02.2023 г.) На 15.02.2023г. | 17:00 ще се проведе онлайн среща с акционерите на Бии Смарт Текнолоджис АД

На 15.02.2023г. от 17:00 часа, ще проведем онлайн среща с акционерите на Бии Смарт Текнолоджис АД. На срещата ще имате възможност да се запознаете със следните теми: • финансови резултати за 2022 година; • бизнес развитие на компанията; • БФБ. Моля да зададете своите въпроси предварително в следната форма: https://forms.gle/FA7oV5M9hpiJyZ4EA Срещата ще се проведе онлайн на 15.01.2023 /сряда/ от 17:00 часа Линк за участие : http://meet.google.com/kmj-qqfo-qst

(30.11.2022 г.) Сделка на лице, изпълняващо ръководни функции в "Бии Смарт Текнолоджис" АД или тясно свързано с него лице, съгласно чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014.

С настоящото съобщение “БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС” АД, ЕИК 205742609, уведомява инвеститорите, за получени в Дружеството Уведомления по чл. 19, параграф 1 от Регламент 596/2014, съгласно които Сергей Петров прехвърля чрез дарение, в изпълнение на Програма за раздаване на опции на служители на Дружеството за придобиване на обикновени акции, одобрена с Решение на Общото събрание от 29.12.2021 г., общо 32 737 броя Акции, BG1100017216, от капитала на “Бии Смарт Текнолоджис” АД на следните три лица, служители на Дружеството: Владимир Василев, Костадин Ангелов и Стефани Димитрова.

(11.08.2022 г.) СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ФОНДАЦИЯ “ИСТИНСКИ МЕД” В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ
(04.08.2022 г.) СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНИ В “ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР” АД АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА КАПИТАЛА НА “БИИ СМАРТ ТЕКНОЛОДЖИС” АД
Протокол от учредително събрание на Фондация "Истински мед"
Учредителен акт на Фондация "Истински мед"

Календар за корпоративни събития – 2022

Календар за корпоративни събития на Бии Смарт Текнолоджис АД  (“Дружеството”) за 2022 г. е изготвен и приет в съответствие с изискванията на Правилата за допускане на финансови инструменти на Пазар BEAM, Регламент (ЕС) №596/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/565, приложимото национално законодателство, Устава на Бии Смарт Текнолоджис АД и при съобразяване установените добрите практики в областта на упражняваната от Дружеството дейност и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление. 

Календар за корпоративни събития на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД (“Дружеството”) за 2023 г.
Календар за корпоративни събития на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД (“Дружеството”) за 2022 г.

Общи събрания на акционерите

2023
(28.02.2023 г.) Протокол от проведено на 27.02.2023 г. от 15:00 часа Извънредно Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията - BG1100017216

С настоящото Ви уведомяваме, че на 27.02.2023 г. се проведе Извънредно Общо Събрание акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД. На събранието присъстваха акционери, представляващи 54,90% от капитала на Дружеството. Повече информация, може да видите в прикачените документ - Протокол от решения на Извънредното общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД Списък на акционерите и техните представители, присъствали на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД.

(28.02.2023 г.) Списъка на присъстващите акционери на проведено на 27.02.2023 г. от 15:00 часа Извънредно Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията - BG1100017216
(25.01.2023 г.) „Покана за Извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията - BG1100017216, което ще се проведе на 27.02.2023 г. от 15:00 часа на следния адрес по седалището на Дружеството: град София, п.к. 1729, район „Младост“, ж.к. „Младост-1А”, ул. „Кръстю Раковски“ № 30, Капус Х, сграда 4, координати в Google Maps: https://goo.gl/maps/fqDFJfPEwkNfZF5J9”

С настоящото Ви уведомяваме, че на основание чл. 20, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Устава на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, във връзка с чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон, Съветът на директорите на Дружеството взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите. В тази връзка и с оглед Протокол с решения на Съвета на директорите от 16.01.2023 г., любезно каним Вас или Ваш упълномощен представител за участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, ЕИК 205742609, ISIN код на емисията - BG1100017216, което ще се проведе на 27.02.2023 г. от 15:00 часа на следния адрес по седалището на Дружеството: град София, п.к. 1729, район „Младост“, ж.к. „Младост-1А”, ул. „Кръстю Раковски“ № 30, Капус Х, сграда 4, координати в Google Maps: https://goo.gl/maps/fqDFJfPEwkNfZF5J9, при следния дневен ред: 1. Освобождаване на назначения регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. и назначаване на нов регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Розмари Гюзелева, регистриран одитор, диплома № 0395/1997 г., назначена за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. на проведено на 05.05.2022 г. Общо събрание на всички акционери в „Бии Смарт Текнолоджис“ АД и назначава на нейно място за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 г. Костадинка Атанасова Коева, регистриран одитор, диплома/регистрационен № 0598/2004 г. 2. Преизбиране на членовете на действащия Съвет на директорите на Дружеството за нов мандат. Проект на решение: „Общото събрание преизбира членовете на действащия Съвет на директорите на Дружеството, а именно: Сергей Ангелов Петров, Павел Димитров Езекиев, Ивайло Иванов Симов, Светозар Георгиев Георгиев, и Владимир Пламенов Василев, за нов мандат от 3 (три) години, считано от датата на вземане на настоящото решение от Общото събрание на акционерите на Дружеството”. 3. Разни.

2022
Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите
Протокол с решения на Съвета на директорите
Протокол с решения на извънредно Общо събрание на акционерите
Решение на ОСА от 28.06.2022г. на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД за увеличение на капитала, чрез емисия акции на пазар за растеж на МСП BEAM

Първично публично предлагане на Бии Смарт Текнолоджис АД

Документ за допускане на емисия акции за първично предлагане на пазар BEAM
Резюме на предлагането
Eмитент
Бии Смарт Текнолоджис АД
Текущ брой акции
363 750 броя
Нови акции, предмет на предлагане
43 636 броя
Номинална стойност на 1 акция
1 лев на акция
Емисионна стойност на 1 акция
27.50 лева за акция
Праг на успех на емисията
29 090 броя
Видове поръчки
Пазарни/лимитирани
Разпределение на акции
Пропорционално спрямо всички заявки за записване
Борсов код на емисията
BEE1
Мениджър на емисията
ИП „Първа Финансова Брокерска къща“
Съветници по листването на емисията
ИП “Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД, ЕИК 000694724 и АД „Токушев и съдружници“, БУЛСТАТ 175193272
Съветник по емисията за първите две години след първоначалното допускане
Адвокатско дружество “Димитрова и Стайкова”, БУЛСТАТ 176667645
Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата
14.07.2022
Продължителност на предлагането
9:30 - 14:00
ISIN код на емисията
BG1100017216
LEI код
9845001FE7E54FE7BD04

Вашите лични данни ще бъдат използвани за обработката на поръчката ви и за други цели, описани в нашата политика на поверителност

Имате профил?

Продуктът е добавен в кошницата

Допълнете поръчката си с нашите най-продавани продукти

Кошница (0)

icon

12.99лв. до безплатна доставка

Вашата кошница е празна.