Общи условия за ползване на уебсайта Istinskimed.bg

0
icon icon
icon icon

0

В сила от 01.09.2022 г.

Общи условия за ползване на уебсайта Istinskimed.bg

I. ПРЕДМЕТ И ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Бии Смарт Текнолоджис” АД, от една страна, и клиентите на платформа за електронна търговия istinskimed, намираща се на уеб сайт, с основен домейн, https://istinskimed.bg/, от друга страна.

 

(2) Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Бии Смарт Текнолоджис” АД и общите условия за поръчка и закупуване на Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти, предоставяни от Доставчика, като уреждат отношенията между Доставчика и всеки един от Клиентите.

 

(3) При маркиране на полето “Съгласявам се с Общите условия”, Вие правите изявление, с което потвърждавате, че сте запознати с и приемате настоящите Общи условия.

 

(4) Потвърждаването на Общите условия представлява приемане на всички условия, предвидени в тях, и е необходимо и задължително условие за ползване на Платформата и предлаганите на нея услуги на електронен магазин.

 

(5) За целите на настоящите Общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 

Абонаментен продукт – абонаментен пакет (“Абонамент за мед”, “Подкрепи кошер”, “Осинови кошер”, “Осинови кошер +”, “Имунитет +” и други, публикувани на Платформата), включващ определени артикули, публикуван на Платформата и предлаган за продажба от Доставчика чрез Платформата, цената за който се заплаща под формата на месечен абонамент, абонамент за 6 месеца или абонамент за 12 месеца.

 

Ваучер – ваучери, публикувани на Платформата и предлагани за продажба от Доставчика чрез Платформата, които са три вида – Ваучер на определена стойност, Ваучер за апитерапия и Ваучер за определен вид Абонаментен продукт – пакет “Подкрепи кошер” за 6 месеца и пакет “Осинови кошер” за 6 месеца.

Ваучерите на определена стойност може да се използват за покупка на всички Стоки, Ваучерите за апитерапия може да се използват само за посещение в стая за апитерапия, а Ваучерите за Абонаментните продукти може да се използват за съответния Абонамент продукт, за който е Ваучерът.

 

Доставчик – „Бии Смарт Текнолоджис” АД, ЕИК 205742609, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1233, район „Сердика”, ж.к. „Банишора”, ул. „Ген. Иван Чернаев“ № 2, ап. 6, представлявано от Изпълнителния директор Сергей Ангелов Петров, което притежава и администрира Платформата.

 

Клиент – всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице или юридическо лице, което посещава и/или използва Платформата на Доставчика по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки от нея, купува, връща Стоки и други. Клиентите – юридически лица се представляват от законните им представители или надлежно упълномощени лица. Лица, които не отговарят на изискванията за Клиент – физическо лице или Клиент – юридическо лице или не е налице представителна власт по отношение на последните, нямат право да закупуват Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти, предлагани на Платформата.

 

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване на Платформата, правила за регистрация на Профил, правила за поръчка и покупка на Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти, доставка на Стоки, правата и задълженията на Клиентите, ползващи Платформата, както и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Платформата.

Настоящите Общи условия представляват договор между Доставчика и Клиента за покупко-продажбата на Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти от Платформата на територията на Република България, с който Клиентът се задължава да заплати поръчаните Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти и свързаните с тях услуги, който договор има правнообвързваща сила за Доставчика и Клиента на Платформата.

Общите условия уреждат правата и задълженията на Клиентите и посетителите на Платформата. Страни по договора са Доставчикът, от една страна, и Клиентът, от друга страна. С поръчката и закупуването на Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти Клиентът заявява, че е запознат с, съгласен е с и приема настоящите Общи условия. С приемането на Общите условия и/или с всяко извършено действие чрез Платформата, Клиентът декларира и заявява, че е запознат с и приема настоящите Общи условия.

Всяко действие на Клиента на Платформата представлява и се счита за електронно волеизявление, че е съгласен с, потвърждава и приема настоящите Общи условия и встъпва в договорни отношения с Доставчика. Клиентът следва да прочете внимателно действащите Общи условия преди да пристъпи към ползване на Платформата. Приемането и съгласието с тези Общи условия е задължителна предпоставка за използването на Платформата.

 

Платформа – платформа за електронна търговия, разположена на уеб базирания сайт: https://istinskimed.bg/ и всички негови подстраници. Платформата има функциите на електронен магазин за продажба на Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти на Доставчика и ползване на услугите, предоставяни от Доставчика.

Електронният магазин предоставя на Клиентите информация за Стоките, Ваучерите и Абонаментните продукти и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена и разноски, както и информация за предлаганите от Доставчика услуги чрез Платформата.

Клиентът има право за закупува Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти чрез Платформата, респективно да ползва услугите, предоставяни на Платформата, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените от Доставчика съответни изисквания за конкретните Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти. Стоките, Ваучерите, Абонаментните продукти и услугите, които не са изрично включени в настоящите Общи условия и/или посочени на Платформата, не се предоставят от Доставчика и не могат да бъдат изисквани от Платформата, от Клиент или от която и да е Трета страна.

 

Профил – личният профил на Клиента на Платформата, който позволява на Клиента да прави поръчка на Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти и да ползва услугите, предлагани на Платформата и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (направени поръчки, върнати Стоки и други).

 

Стоки – артикули, публикувани на Платформата и предлагани за продажба от Доставчика чрез Платформата. Стоките могат да бъдат групирани от Доставчика в пакети или предлагани самостоятелно.

 

Страна – означава Доставчикът или Клиентът.
Страни – означава както Доставчикът, така и Клиентът.

 

Траен носител – означава всеки инструмент, който дава възможност на Клиентите да съхраняват информация, адресирана лично до тях, по начин, достъпен за бъдещо ползване, и за период от време, достатъчен за целите на информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.

Такива носители са например хартия, устройства за съхранение на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове на компютрите, електронна поща и други. За траен носител се смятат и интернет сайтовете, които отговарят на следните условия: сайтът позволява на Клиента да запази получената информация, информацията може да бъде запазена в продължение на достатъчно дълъг период от време и Доставчикът, предоставил информацията, не може да я променя.

 

Трети страни/лица – означава всички други лица, организации и органи освен Доставчика и Клиента.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: „Бии Смарт Текнолоджис” АД;

Седалище и адрес на управление:
град София, п.к. 1233, район „Сердика”, ж.к. „Банишора”, ул. „Ген. Иван Чернаев“ № 2, ап. 6;
Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от Клиенти:
град София, п.к. 1111, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Едисон” № 47, вх. Б, ап. 33;
Данни за кореспонденция: email: info@istinskimed.bg, телефон: +359 884 964 354;
Вписване в публични регистри: в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК: 205742609;
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: ДДС № 205742609;

 

Надзорни органи:

 

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: град София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-519
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите:

Ако в качеството Ви на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите смятате, че сме нарушили правата ви като потребител, можете да подадете оплакване до компетентния орган в България – Комисията за защита на потребителите. Повече информация можете да намерите на адрес: www.kzp.bg. Можете също така да подадете оплакването си в държавата, в която живеете, на работното си място или на място, където смятате, че нарушаваме правата Ви.
Адрес: град София, п.к. 1000, ул. “Врабча” № 1, ет. 3, 4 и 5
тел.: 02/933 0565
факс: 02/9884218
гореща линия: 0700 111 22
Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Платформата e платформа за електронна търговия, достъпна на следния интернет адрес https://istinskimed.bg/ и всички негови подстраници.

 

Платформата има функциите на електронен магазин за продажба на Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти от Доставчика. Електронният магазин предоставя на Клиентите информация за Стоките, Ваучерите и Абонаментните продукти и възможност за Клиентите да сключват договори за покупко-продажба и доставка на същите, които са предлагани от Доставчика чрез Платформата, както и информация за предлаганите от Доставчика чрез Платформата услуги, които Клиентът може да ползва.

 

Клиентите имат право да закупуват Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти чрез Платформата, респективно да ползват услугите, предоставяни на Платформата, при спазване от страна на Клиентите на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените от Доставчика съответни изисквания за конкретните Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти и услуги, включително, но не само възможност:
• Да извършат регистрация и създаване на Профил на Платформата;
• Да преглеждат Стоките, Ваучери и Абонаментни продукти, техните характеристики, цени и условия за доставка и/или ползване;
• Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка или ползване на Стоките, Ваучерите и Абонаментни продукти, предлагани на Платформата;
• Да получават информация за нови Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти, предлагани от Доставчика на Платформата;
• Да извършват електронни изявления във връзка със сключването и/или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на Платформата, достъпна в Интернет;
• Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Платформата в Интернет;
• Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 4. Доставчикът на Платформата организира доставката на Стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 5. (1) Клиентът сключва с Доставчика чрез използване на електронните средства на Платформата или друго средство за комуникация от разстояние договор за покупко-продажба на Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика на Платформата.

 

(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Клиента на избраните и/или закупените от него чрез интерфейса на Платформата Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти. Клиентът има право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за предложение за сключване на договора с Доставчика чрез Платформата, както е описано по-долу в настоящите Общи условия.

 

(3) Клиентите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените Стоки, получените Ваучери и закупените Абонаментни продукти, съгласно условията, определени на Платформата и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на Платформата за съответната Стока, Ваучер или Абонаментен продукт.

 

(4) Доставчикът доставя заявените от Клиентите Стоки и Абонаментни продукти, респективно Доставчикът предоставя заявените от Клиентите Ваучери, в сроковете и при условията, определени от Доставчика на Платформата и съгласно настоящите Общи условия.

 

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на Стоките и Абонаментните продукти, в случаите когато такава се дължи.

Чл. 6. (1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и/или изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиент на Платформата, са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, респективно извършване на поръчката, ако Клиентът е въвел съответното имейл адрес и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 7. (1) Достъпът до Платформата е свободен, като за разглеждане, поръчка и закупуване на Стоки и Ваучери, за ползване на другите услуги, предлагани чрез Платформата, както и на пълните функционалности на същата, не се изисква регистрация в Платформата и създаване на Профил на Клиент.

 

Единствено за закупуване на Абонаментен продукт се изисква регистрация в Платформата на Доставчика и създаване на Профил на Клиента.

 

(2) Регистрирането на Профил на Клиент е по желание на Клиента, освен в случаите на закупуване на Абонаментен продукт, когато регистрацията на Профил е задължителна.

 

Регистрацията на Профил на Клиент изисква попълването на формата за регистрация на Клиент на Платформата.

 

Във формата за регистрация е необходимо Клиентът да въведе следните данни: (1) адрес на електронна поща (имейл адрес) и (2) парола за отдалечен достъп, определена от Клиента и/или други изискуеми данни съгласно формата за регистрация на Платформата, които ще бъдат запаметени в системата на Доставчика.

 

Преди да направи регистрация на Профил, Клиентът следва да постави отметка на обозначеното за това място във формата за регистрация, че е съгласен с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност (GDPR) на Доставчика.

 

(3) С приемане на настоящите Общи условия лицата, извършили регистрацията, дават право на Доставчика и лица от неговия екип да верифицират предоставените данни и да се свържат с лицето за идентификация на лицето и потвърждение на предоставените от него данни, ако сметнат за необходимо.

 

(4) След попълване изцяло на задължителните данни във формата за регистрация на Платформата, съгласно ал. 2 на настоящия член, Доставчикът изпраща потвърждение на Клиента по имейл на посочения от Клиента адрес на електронната поща (имейл адрес) за успешно извършване на регистрацията и създаване на Профила, който имейл съдържа информация и за създадено потребителско име на Клиента, с което Клиентът може да достъпва Профила си на Платформата. От момента на получаване на имейла – потвърждение съгласно предходното изречение се счита, че Профилът на Клиента е активен.

 

(5) За въведените лични данни се прилага Политиката за поверителност (GDPR) на Доставчика.

 

(6) След успешната регистрация и потвърждение на Профил се създава Профил на Клиента, който може да достъпва чрез въвеждане на посочения от него при регистрацията имейл адрес, ведно с въвеждане на избраната от него парола за достъп. След успешна регистрация Клиентът ще има възможност да промени данните, ако това е необходимо в предвидената за това секция в Профила си на Платформата.

 

(7) Когато Клиент създаде своя Профил, той получава достъп до използването на софтуерната програма на Доставчика, предоставена чрез Платформата. Преди да ползва услугите на Платформата, Клиентът следва да постави отметка на обозначеното за това място във формата за регистрация, че е съгласен с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност на Доставчика.

 

(8) С извършване на регистрацията на Профил и поставяне на отметка на обозначеното за това място във формата за регистрация, че Клиентът е съгласен с Общите условия за ползване на електронен магазин https://istinskimed.bg/, се счита, че Клиентът е приел настоящите Общи условия. От този момент се счита за сключен договорът за ползване на Платформата между Страните. С извършване на регистрацията, лицето, което е направило регистрацията, декларира и гарантира, че не е недееспособно или непълнолетно лице, както и че използва валидни лични данни за самоличност при регистрация, респективно, че е представител (законен или упълномощен) на юридическо лице, че има правомощията да закупува Стоки и използва Услугите, предлагани на Платформата, от името и за сметка на съответното юридическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

 

(9) Лицата, които не са навършили 18 години, нямат право да се регистрират и/или да закупуват Стоките, Ваучерите или Абонаментните продукти, предлагани на Платформата.

 

(10) При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Всяко лице, извършващо регистрация, носи отговорност за невярно и/или непълно попълване на данни и информация в Платформата. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиент или Трето лице е попълнило неверни и/или грешни данни към момента на регистрацията или на по-късен етап, включително във всички случаи, когато Доставчикът не може да достави Стоки, Ваучери, Абонаментни продукти и/или предостави която и да е от услугите си, в резултат на грешни данни за контакт или друга непълна или невярна информация за Клиента.

 

(11) Доставчикът има право да откаже предоставянето на услуги чрез Платформата, като откаже регистрация на Профил в Платформата или изтрие/закрие/деактивира вече регистриран Профил във всички случаи, при които Клиентът не е попълнил изцяло и правилно необходимата информация, при съмнения, че Клиентът не отговаря на условията за ползване на Платформата (например е недееспособен, непълнолетен, въвел е неверни данни, няма представителна власт или поради някаква друга причина няма право да използва Платформата или не изпълнява изискванията на закона, Платформата и/или тези Общи условия) или е нарушил настоящите Общи условия, приложимото законодателство или правата и правните интереси на Трети страни във връзка с предлаганите на Платформата Стоки, Ваучери, Абонаментни продукти и услуги, без да дължи уведомление, предупреждение или обезщетение на Клиента или запазване или възстановяване на информацията и материалите в Профила на Клиента.

 

(12) Клиентът носи отговорност за всички действия, извършвани чрез или произтичащи в резултат на използването на неговия Профил. Клиентът се задължава да не предоставя данните за достъп до Профила му на лица, които не желае да извършват действия от негово име и за негова сметка. Ако Клиентът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да извършва действия чрез Профила му от негово име и за негова сметка. В този случай Клиентът отговаря за действията на това лице като за свои.

 

(13) Клиентът носи отговорност за попълнените и заявени от него данни и информация чрез Профила си на Платформата, както и за предоставените по телефона на Доставчика, ако има такива.

 

(14) Клиентът се задължава да уведоми Доставчика при всяка промяна в данните, които е предоставил на Доставчика при регистрацията или на по-късен етап. При неизпълнение на това задължение, Доставчикът не носи отговорност за предоставяне на услуги при използване на непълни или неточни данни, изпращане на поръчани Стоки на друг адрес, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Клиентът носи отговорност за заплащане на поръчаните чрез Платформата Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти, както и на допълнителните разходи, претърпени вреди и пропуснати ползи на Доставчика.

 

(15) Във всички случаи Клиентът носи отговорност за плащането на всички поръчани чрез Платформата Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти, както и за всякакви допълнителни разходи, претърпени вреди и пропуснати ползи, понесени от Доставчика и/или Трети страни в резултат на неправилно въведена информация от Клиента или липса на последващо уведомление съгласно ал. 14 по-горе.

 

(16) Разпоредбите на настоящия раздел относно изискванията за лицата, които могат да регистрират Профил на Платформата, както и за задълженията, които възникват за Клиентите по повод на предоставяните данни и информация, се прилагат съответно и за всички случаи на поръчване чрез Платформата на Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти от Клиент, който няма регистриран Профил на Платформата.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл. 8. Клиентът може да използва интерфейса на Платформата, за да извършва поръчка и да сключва договори за покупко-продажба от разстояние с Доставчика на предлаганите от него на Платформата Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти. Актуален списък на предлаганите на Платформата Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти и детайли за тях, както и условията за тяхното закупуване и ползване, са публикувани на Платформата.

 

Чл. 9. Клиентът дава изричното си съгласие за приемане на настоящите Общи условия и да бъде обвързан с договора за покупко-продажба, като ги приема и потвърждава чрез електронните средства на Платформата. Клиентът заявява и декларира, че за сключването на договора за покупко-продажба и приемането на Общите условия не са необходими допълнителни действия и одобрения. Договорът за покупко-продажба и Общите условия са правно обвързващи и имат същия задължителен правен характер, както ако са подписани на хартиен носител, и се приемат за доказателства в съда и всяка друга институция за уреждане на спорове.

 

Чл. 10. (1) Клиентът извършва поръчка и сключва договор за покупко-продажба на избрани от него Стоки, Ваучери или Абонаментни продукти, предлагани на Платформата при следване на инструкциите на стандартната форма за поръчки на интерфейса на Платформата, към момента на поръчката, които инструкции могат да бъдат променяни от време на време и да включват следното:
Влизане в Платформата;
Избиране на една/един или повече от предлаганите от Доставчика на Платформата Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти и добавянето им към списък за покупка или т.нар. кошница чрез натискане на бутон “Купи” или друг аналогичен бутон, който се намира под всяка налична Стока, Ваучер или Абонаментен продукт. Този бутон добавя избраната Стока, Ваучер или Абонаментен продукт в потребителската кошница, след което Клиентът има възможност да добави още продукти в нея или да продължи към завършване на поръчката чрез натискане на бутона “Завърши поръчката”;
Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Клиента като страна по договора;
Предоставяне на данни за извършване на доставката на поръчаните Стоки;
Избор на способ и момент за плащане на цената на поръчаната Стока, Ваучер и Абонаментен продукт;
Предоставяне на данни за издаване на фактура на Клиенти – юридически лица, а при поискване – на Клиенти – физически лица;
Поставяне на отметка на обозначеното за това място, че е запознат и е съгласен с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност (GDPR) на Доставчика;
Потвърждение на поръчката чрез интерфейса на Платформата.

 

(2) Поръчка чрез интерфейса на Платформата могат да извършват Клиенти, които имат регистриран Профил на Платформата, или Клиенти, които нямат регистриран Профил и използват формуляра за поръчка на Платформата като гост, съгласно чл. 11 по-долу. Поръчка на Абонаментни продукти може да се извършва само от Клиенти, които имат регистриран Профил на Платформата, през който впоследствие ще могат да управляват закупения Абонаментен продукт.

 

(3) За извършване на поръчка чрез интерфейса на Платформата, Клиентите следва да попълнят данните, описани в чл. 11 по-долу, като в случай че Клиентът има регистриран Профил на Платформата, данните, посочени в чл. 11 се попълват автоматично с тези, които Клиентът е посочил при извършване на първата си поръчка на Платформата. Преди завършване на конкретна поръчка, Клиентът има възможност да промени автоматично попълнените данни съгласно предходното изречение.

 

Чл. 11. (1) Клиентите могат да правят поръчки за закупуване и доставяне на Стоки и Ваучери, предлагани на Платформата, и без да имат регистрация на Профил на Платформата. В случай че Клиентът няма регистриран Профил, поръчката на избрани през Платформата Стоки може да бъде извършена по следния начин: Клиентът е задължен да попълни следните данни за Клиент във формуляра за поръчка: (1) име и фамилия на Клиента – физическо лице или име и фамилия на лицето, което ще получи доставката от името и за сметка на Клиента – юридическо лице; (2) телефонен номер за контакт; (3) адрес на електронна поща (имейл адрес) и/или други изискуеми данни съгласно формуляра за поръчка на Платформата, както и да избере метод на доставка на Стоките.

 

(2) В случай че Клиентът е избрал доставка до адрес, Клиентът е задължен да въведе адрес за доставка, включващ посочване на населено място, пощенски код и точен адрес. В случай че Клиентът е избрал доставка до офис на куриер, Клиентът е задължен да избере населено място и офис на куриера в това населено място, до където да бъде извършена доставката на поръчаните Стоки.

 

(3) В случай че Клиентът – юридическо лице изисква издаване на фактура, е необходимо да посочи следните данни на отбелязването за това място във формуляра за извършване на поръчката, а именно: (1) фирма (наименование), (2) име и фамилия на законния или упълномощен представител (МОЛ), (3) Единен идентификационен код (ЕИК) на юридическото лице; (4) ДДС номер; (4) адрес на управление и/или други изискуеми данни съгласно формуляра за поръчка на Платформата. На Клиенти – физически лица Доставчикът може да издава фактури след заявка от Клиента по имейл на адрес info@istinskimed.bg, съдържаща номер на поръчката, за която се иска издаване на фактура, три имена на Клиента, ЕГН и постоянен адрес по лична карта.

 

(4) При попълване на данните по настоящия член, не се създава Профил на Клиента на Платформата и в случай че Клиентът желае да направи последваща поръчка, той трябва да въведе горепосочените данни отново. В случай че Клиентът желае да използва въведените данни при извършване на поръчката, за да си регистрира Профил на Платформата, Клиентът следва да постави отметка в полето “Регистрирай ме” и да въведе парола за отдалечен достъп, определена от Клиента.

 

Чл. 12. В случай че Клиентът извършва поръчка на Стоки без да има регистриран Профил на Платформата по начина, посочен в чл. 11, Клиентът следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за поръчката, че е съгласен с и приема настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност (GDPR) на Доставчика, с което се счита, че Клиентът е приел същите.
Чл. 13. (1) С попълване на данните си в Клиентската кошница и след натискане на бутона “Завърши поръчката”, с който Клиентът потвърждава поръчката, се счита, че Клиентът е направил поръчка за закупуване на избрани от него Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти. С поръчката, Клиентът прави неотменимо изявление, че желае да закупи поръчаната/ите Стока/и, Ваучер/и и/или Абонаментен/и продукт/и и се задължава да заплати цената ѝ/му/им, както и цената на доставката, ако такава се дължи. Извършването на поръчката представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен освен с Общите условия на Платформата, така и с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил. Извършването на поръчката има характера на предложение за сключване на договор за покупко-продажба от страна на Клиента.

 

(2) Доставчикът включва в интерфейса на Платформата технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

 

(3) Преди потвърждаване (завършване) на поръчката от Клиента чрез натискане на бутона “Завърши поръчката”, Клиентът има право чрез използване на предвидените на Платформата технически стъпки като натискане на бутон “Назад”, “Х”, “Отказ на поръчка” или друг аналогичен бутон, да откаже поръчката.

 

Чл. 14. С изпращането на поръчката, Клиентът разрешава на Доставчика да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

 

Чл. 15. (1) След завършване на поръчката, извършена чрез формуляра за поръчка на Платформата от Клиент с регистриран Профил или от Клиент, който няма регистриран Профил и използва формуляра за поръчка на Платформата като гост, съгласно чл. 11 по-горе, Доставчикът потвърждава поръчката чрез изпращане на посочения от Клиента имейл адрес на електронно съобщение (имейл), имащо характера на потвърждение за извършената поръчка, без неоправдано забавяне, след като Клиентът е направил поръчката. В случай че Доставчикът не изпрати такъв имейл, поръчката не се счита за приета от Доставчика, Доставчикът не се счита за обвързан от поръчката и няма задължение за предоставяне или доставка на поръчаните Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти.

 

(2) Договорът за покупко-продажба се счита за сключен и поръчката се счита за приета от Доставчика от момента на потвърждаването на поръчката от страна на Доставчика, съгласно ал. 1.

 

Чл. 16. В случай че не получи потвърждение на поръчката си, Клиентът може да се свърже с Доставчика, използвайки данните за контакт с него, посочени в настоящите Общи условия.

 

Чл. 17. Имейл за потвърждение се изпраща на имейл адреса, посочен от Клиента. В случай че Клиентът не е въвел валиден и верен имейл адрес, поръчката не може да бъде потвърдена и няма да се счита приета.

 

Чл. 18. Извършването на поръчка за закупуване на Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен с настоящите Общи условия, както и с плащане на цената за Стоките, Ваучери и/или Абонаментни продукти в размера, при условията и съгласно сроковете, определени съгласно раздел VIII и раздел IX по-долу от настоящите Общи условия.

 

Чл. 19. При липса на наличност от дадена Стока или поради други причини Доставчикът си запазва правото да откаже поръчката или част от Стоките от поръчката без да дължи обезщетение на Клиента. Доставчикът може да уведоми Клиента за отказа или невъзможността да достави поръчаните Стоки на имейла или по телефон, ако последният е предоставил валиден имейл адрес, съответно телефонен номер. В този случай Клиентът се задължава да заплати доставените Стоки – част от поръчката.

 

Чл. 20. Доставчикът не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени или предоставени данни при извършване на поръчката. При неправилно или невярно попълнени или предоставени данни, включително непълен, неверен или грешен пощенски и/или имейл адрес, и/или данни за контакт, поръчката се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

 

Чл. 21. Клиентът носи отговорност за попълнените от него данни в Платформата и данните, предоставени по телефона на Доставчика. В случай че се установи, че лице е попълнило/предоставило данни на Трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с Третото лице за цената на поръчаните Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти. Клиентът носи отговорност за верността и пълнотата на всички данни за покупката, която е заявил чрез поръчката.

 

Чл. 22. Доставчикът има право да откаже доставка на поръчан/а Стока, Ваучер и/или Абонаментен продукт при съмнения, че Клиентът не отговаря на условията за закупуване на съответната поръчан/а Стока, Ваучер и/или Абонаментен продукт (например е въвел неверни данни или не е навършил пълнолетие, или поради друга причина няма право да закупува Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти от Платформата).

 

Чл. 23. Клиентът и всички лица, на които Клиентът е предоставил данните си за достъп до Профила си, носят отговорност за поръчките, направени чрез Профила на Клиента в Платформата. Клиентът носи отговорност за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговия Профил. Клиентът се задължава да не предоставя своя имейл адрес и/или потребителско име, и/или парола за достъп на лица, които не желае да правят поръчки от негово име и за негова сметка. Ако Клиентът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да прави поръчки от негово име и за негова сметка и се задължава да заплати цената на Стоките, Ваучери и/или Абонаментни продукти, поръчани от такова лице.

 

Чл. 24. Изображенията на Стоките, Ваучери и Абонаментни продукти в Платформата имат информативен и насочващ характер, като доставените Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти могат да се различават от изображенията. Тези изображения имат за цел да създадат представа за типа на предлаганата/ия Стока, Ваучер и/или Абонаментен продукт, а не да я/го представят точно. Доставчикът не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента при неточност и/или непълнота на изображенията и описанията на Стоките, Ваучерите и/или Абонаментните продукти.

 

Чл. 25. Всички Стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Платформата. Доставчикът не гарантира наличността на поръчаните Стоки, независимо, че дадена Стока е обявена на Платформата. При невъзможност за доставка поради липса на наличност на заявената за закупуване Стока, Доставчикът може да се свърже с Клиента и да му предостави информация относно възможностите за замяната на поръчаните Стоки.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26. (1) Доставчикът и Клиентите сключват отделни договори за покупко-продажба на всяка една от Стоките, Ваучерите и Абонаментните продукти, заявени от съответния Клиент, независимо че няколко Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти са избрани с едно електронно изявление и от един списък със Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти за покупка.

 

(2) Правата на Клиента, във връзка с доставените Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена Стока, Ваучер и Абонаментен продукт не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти. В случай че Клиентът има качеството на Клиент по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена Стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите Стоки, доставени на Клиента.

 

Чл. 27. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено Стоката, Ваучера и/или Абонаментния продукт по отношение, на която/който упражнява правата.

VII. ОТКАЗ ОТ СТРАНА НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 28. Доставчикът има право да откаже да сключи договор и/или да приеме и/или изпълни поръчка от Клиент без да дължи обезщетение или друг вид действие или плащане на Клиента, когато:
• Клиентът е некоректен;
• информацията, предоставена от Клиента е непълна, невярна или невалидна;
• действията на Клиента могат да увредят Доставчика или свързани с него лица;
• поведението на Клиента противоречи на закона, морала или търговските практики.

 

Чл. 29. Доставчикът има право да откаже доставката на поръчани Стоки, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:
информацията, предоставена от Клиента е непълна или невярна;
действията на Клиента могат да увредят Доставчика;
Клиентът не е заплатил Стоки, закупени от Доставчика.

 

Чл. 30. Доставчикът има право да третира Клиент като некоректен и в случаите, когато:
е налице неспазване от страна на Клиента на Общите условия;
е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Доставчика;
са установени системни злоупотреби от Клиента спрямо Доставчика.

 

Чл. 31. Доставчикът може да не достави част или всички Стоки от поръчката по различни обективни причини, включително, но не само, поради изчерпване на складовата им наличност, като в този случай Доставчикът не дължи обезщетение на Клиента. Доставчикът изпраща уведомление на имейла или уведомява Клиента по телефона за отказа или невъзможността да достави всички или част от Стоките, ако последният е предоставил валиден имейл адрес, съответно телефонен номер. В този случай Клиентът се задължава да заплати доставените Стоки – част от поръчката.

VIII. ЦЕНИ

Чл. 32. Цените на предлаганите Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти са тези, посочени на Платформата на Доставчика към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. В случай на очевидна грешка Доставчикът си запазва правото да получи от Клиента действителната цена на поръчаните от Клиента Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти.

 

Чл. 33. С поръчката на Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти Клиентът се задължава да заплати цената на Стоките, Ваучерите и Абонаментните продукти и цената на доставката, отделно от цената на Стоките и Абонаментните продукти, когато такава се дължи съгласно настоящите Общи условия.

 

Чл. 34. Цените на Стоките, Ваучерите и Абонаментните продукти са в български лева и са крайни цени с включени всички данъци и такси, включително данък върху добавената стойност, в случаите когато е предвидено начисляването му.

 

Чл. 35. Крайната дължима от Клиента сума представлява сбор от цената на всички отделни Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти, които Клиентът е поръчал плюс цената за доставка, ако се дължи такава.

 

Чл. 36. Стойността на разходите по доставката не е включена в цената на Стоките и Абонаментните продукти и се заплаща допълнително от Клиента. Стойността на разходите за доставка се начислява преди завършване на поръчката. За покупки на Стоки над определен размер, посочен на Платформата, както и за покупка на Хартиен сертификат и Абонаментен продукт “Осинови кошер +”, Клиентът не дължи цена за доставка.

 

Чл. 37. Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на Платформата Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти и/или цената за извършване на доставка, като такива промени няма да засягат вече потвърдени поръчки. За Абонаментни пакети, които са предплатени, промените няма да засягат получаването на Стоките и ползването на услугите, които са включени в Абонаментния пакет за съответния период, за който са предплатени към момента на промяната на цените, но промяната ще засяга бъдещите периоди на ползване на тези Абонаментни продукти.

 

Чл. 38. Доставчикът може да предоставя отстъпки за Стоките, предлагани на Платформата, съгласно изискванията на българското законодателство и правила, определени от Доставчика. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, промо кодове, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

 

Чл. 39. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща Стока.

 

Чл. 40. Доставчикът не дължи предоставянето на Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти, които не са изрично поръчани и/или платени от Клиента, ако това е приложимо.

 

Чл. 41. За Абонаментни пакети, които са предплатени, предплащането на цената дава възможност на Клиента да получава Стоките и да ползва услугите, които са включени в Абонаментния пакет, за в бъдеще за периода, за който ги е заплатил. Правото на получаване на Стоките и ползване на услугите възниква след заплащане на съответната цена. Клиентът има право да получава Стоките и да ползва услугите само за срока, за който предварително е заплатил цената. Клиентът няма право да получава Стоките и да ползва услугите, за които не е платил предварително, когато на Платформата е предвидено предплащане.

 

Чл. 42. (1) Доставчикът не дължи връщане на вече платени суми. Дори Клиентът да реши да прекрати едностранно ползването на Абонаментен продукт съгласно чл. 83, т. 3, това прекратяване се счита за влязло в сила след изтичане на срока, за който вече е заплатил, като Доставчикът не дължи връщане на получени суми.

 

(2) В случай че Абонаментен продукт бъде прекратен предсрочно и едностранно от Доставчика поради виновно неизпълнение на задължения на Клиента, Клиентът няма право да получи от Доставчика друго количество мед, освен това, което вече е получил от Доставчика до момента на прекратяването на Абонаментния продукт. В останалите случаи на прекратяване, включително при прекратяване съгласно ал. 1 на настоящия член, Клиентът има право да получи от Доставчика в срок от 10 работни дни от прекратяването на Абонаментния продукт такова количество мед, което е пропорционално на платената част от абонаментния период, като се приспадне количеството мед, което вече е получил от Доставчика до момента на прекратяването.

IX. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 43. В случай че Клиент изисква издаването и има право да получи фактура или друг счетоводен документ за извършено от него плащане на цена за закупен/а Стока, Ваучер или Абонаментен продукт, Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за целите на счетоводно отчитане на продажбата, съответно за издаването на фактура в съответствие с действащото българско законодателство при извършване на съответната поръчка и заявяване издаването на фактура съгласно чл. 11, ал. 3 по-горе чрез Платформата за Клиенти – юридически лица или чрез имейл – за Клиентите – физически лица, включително но не само единен граждански номер и постоянен адрес по лична карта за Клиентите – физически лица и фирма (наименование), ЕИК, адрес на управление и законен представител за Клиентите – юридически лица.

 

Чл. 44. Ако Клиентът е заявил, че желае да получи фактура, Доставчикът ще издаде на Клиента фактура за плащането по съответната поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, Ваучер и/или Абонаментен продукт. Фактурата включва цената на Стоките, Ваучерите и/или Абонаментните продукти. Фактурата включва и цената на доставката, когато покупката на Стока е за сума, под определен размер, посочен на Платформата или поръчката включва Абонаментен продукт, за който се дължи доставка в размер, посочен на Платформата. В този случай доставката се заплаща от Клиента.

 

Чл. 45. Ако Клиентът е заявил, че желае да получи фактура, Доставчикът изпраща фактурата на Клиента на имейла, посочен от този Клиент. Доставчикът може да изпрати фактурата и заедно със Стоката/ите при доставката ѝ/им на Клиента. Когато плащането се извършва с наложен платеж чрез пощенски паричен превод на куриера, извършващ доставката на Стоките, куриерът издава и предава на Клиента разписка за пощенски паричен превод.

 

Чл. 46. Клиентът може да заплати цената на поръчаните Стоки и Абонаментни продукти, като използва по свой избор една от изброените на Платформата възможности. На Платформата е възможно плащане чрез следните методи:
наложен платеж чрез пощенски паричен превод;
плащане с карта (дебитна или кредитна).

 

Чл. 47. Клиентът може да заплати цената на поръчаните Ваучери единствено с карта (дебитна или кредитна) при завършване на поръчката. Веднага след завършване на поръчката, Доставчикът изпраща поръчания и закупен Ваучер на посочения от Клиента имейл адрес.

 

Чл. 48. В случай че Клиентът избере плащане с наложен платеж, Клиентът трябва да заплати цената на поръчаната Стока или Абонаментен продукт заедно с цената за доставка, ако такава се дължи, на куриера при получаването на Стоката и/или Абонаментния продукт.

 

Чл. 49. В случай че Клиентът избере плащане с дебитна или кредитна карта, Клиентът дължи плащане на поръчаната Стока, Ваучер и/или Абонаментен продукт, както и на цената за доставка, ако такава се дължи, в момента и преди завършване на поръчката за закупуването ѝ/му. В този случай, Доставчикът извършва доставка на Стоките и/или Абонаментните продукти, респективно предоставя Ваучерите, само след получаване на плащане на пълния размер на тяхната цена. В този случай всички срокове за изпълнение на ангажиментите на Доставчика във връзка с продажбата и предоставянето/доставката на Стоките, Ваучерите и Абонаментните продукти започват да текат от получаване на плащане на тяхната цена.

 

Чл. 50. Доставчикът има право да добавя начини за плащане чрез интеграция с Трети страни. Пълният списък на партньорите на Доставчика в това отношение можете да намерите на Платформата.

 

Чл. 51. Всички плащания се извършват само в български лева.

 

Чл. 52. Ако Доставчикът избере метод на плащане, включващ Трета страна – доставчик на платежни услуги, Клиентът може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава Трета страна. В този случай Клиентът се съгласява и приема правилата и политиките за ползване на услугите на Третите лица – партньори на Доставчика, чрез които се извършва плащането.

 

Чл. 53. Доставчикът не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ Трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Доставчика.

 

Чл. 54. Когато Клиентът връща Стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху Стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

 

Чл. 55. При закупуване на Абонаментни продукти Клиентът има право да избере дали да заплаща цената за избрания Абонаментен продукт месечно на равни месечни вноски или същата да бъде предплатена от него за 6 или 12 месеца. При предплащане за шест и дванадесет месеца Клиентът ще ползва отстъпка, посочена на Платформата. При плащане на Абонаментни продукти на месечни вноски, от меню Абонаменти в Профила на Клиента Клиентът може да се смени първоначално заявения от Клиента метод на плащане с карта (дебитна или кредитна) на плащане с наложен платеж или да се смени картата, с която се плаща Абонаментния продукт.

 

Чл. 56. Когато Клиентът предостави на Доставчика метод за плащане с карта (дебитна или кредитна), Клиентът:
1. потвърждава, че е упълномощен да използва съответния метод на плащане и че предоставената информация, свързана с метода на плащане, е вярна и точна;
2. упълномощава Доставчика да го таксува за закупените Стоки, Ваучери и/или Абонаментни пакети, както и за цената на доставка на всяка поръчка, ако се дължи такава, чрез посочения метод за плащане;
3. се съгласява да актуализира Профила си с необходимата информация, включително срок на валидност на предоставената кредитна или дебитна карта, необходим за успешното изпълнение на транзакциите, както и актуален имейл адрес и телефон за връзка, на които Доставчикът може да се свърже с Клиента по въпроси, свързани с изпълнението им.

 

Чл. 57. Доставчикът може да таксува Клиента по един от следните начини:
1. предварително;
2. в момента на покупката;
3. непосредствено след покупка;
4. на периодична основа за Абонаментни продукти.

 

Чл. 58. В случаите на картово таксуване на периодична (месечна) основа, Доставчикът може, като Клиентът с приемане на настоящите Общи условия дава изричното си съгласие за това, да таксува Клиента едновременно за повече от един от предходните периоди на плащане за суми, които преди това не са били обработени.

 

Чл. 59. (1) В случаите на картово таксуване на база абонамент (според избрания от Клиента период на таксуване), Клиентът потвърждава и се съгласява, че упълномощава Доставчика да го таксува периодично. Доставчикът използва избрания от Клиента метод на плащане на периодични интервали, спрямо избрания от Клиента период на таксуване. Чрез разрешаване на периодични автоматични плащания, Клиентът упълномощава Доставчика да обработва електронни плащания, включително картови плащания, таксуване на посочена от Клиента сметка и електронни дебити.

 

(2) Абонаментните цени се начисляват или таксуват на датата на сключване на договора за Абонаментен продукт и в зависимост от съответния абонаментен период – в деня на започването на новия период.

 

Чл. 60. В случай че Клиентът не извърши дължимо плащане на месечна вноска в уговорения срок, Доставчикът няма задължение да предоставя Абонаментния продукт, както и да изпълнява което и да е друго задължение по Общите условия, докато не получи пълно плащане на дължимата сума.

 

Чл. 61. Всички банкови и други такси, банкови комисионни и комисионни на Трети лица във връзка с плащането, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Клиента. Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Доставчикът да получи пълния размер на цената на поръчаните Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти, както и цената на доставката, когато се дължи такава.

 

Чл. 62. Правото на собственост върху Стоките, Ваучерите и Абонаментните продукти преминава у Клиента след заплащане на тяхната цена. До този момент те се считат собственост на Доставчика.

 

Чл. 63. Доставчикът има право да откаже предоставянето/доставката на Стока, Ваучер или Абонаментен продукт, когато Клиентът не е заплатил други Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти, закупени от Доставчика, включително когато не е платена цената на самата доставка.

 

Чл. 64. Разходите за доставка се заплащат от Клиента, освен в случаите на доставка на Стоки над определена сума (посочена на Платформата) и месечни доставки по Абонаментен продукт “Осинови кошер +”, в който случай разходите за доставка се поемат от Доставчика. Цената на доставката, ако се дължи такава, се заплаща от Клиента заедно с цената на Стоките и Абонаментните продукти, вкл. и авансово.

X. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ И ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИ

Чл. 65. Доставката на поръчаните Стоки и Абонаментни продукти се осъществява чрез куриерска услуга от Трето лице, избрано от Доставчика до посочен от Клиента офис на куриера или адрес за доставка.

 

Чл. 66. Доставките от Платформата се извършват на адреси само на територията на Република България.

 

Чл. 67. Доставката се извършва до първата входна врата на сградата, посочена като адрес за получаване.

 

Чл. 68. Преди изпращане на поръчаната Стока или Абонаментен продукт Доставчикът има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон и/или имейл адрес, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

 

Чл. 69. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

 

Чл. 70. Доставката се извършва от Доставчика след като Доставчикът е изпратил на Клиента електронно съобщение (имейл) с потвърждение за изпълнение и с информация за очаквана дата на експедиция, номер на товарителница, фактура и/или друга важна информация по преценка на Доставчика. До изпращане на имейл с потвърждение за изпълнение за Доставчика не съществува ангажимент за доставка на Стоките или Абонаментните продукти до Клиента. В случай че в информацията, изпратена от Доставчика до Клиента с потвърждението за изпълнение, са предвидени по-дълги срокове за доставка или за изпълнение на други задължения, както и ако са предвидени други условия, които трябва да бъдат изпълнение преди доставка на Стоките или Абонаментните продукти, макар да не са предвидени в настоящите Общи условия, тези срокове и/или условия ще обвързват Клиента и той се съгласява да бъде обвързан от тях.

 

Чл. 71. (1) Доставката, предлагана от Доставчика, е стандартна доставка, като Клиентът може да избере дали доставката да се извърши до офиса на куриера или до адреса на Клиента.

 

(2) Условия на Стандартна доставка:
2.1. Цена на доставка
2.1.1. Доставката на поръчани Стоки на стойност над 75.00 лева (с ДДС) ще бъде безплатна за Клиента.
2.1.2. Цената на доставката на Стоки на стойност на/под 75.00 лева (с ДДС) е посочена на Платформата, като нейният размер зависи от това дали доставката е до офис на куриер или до адреса на Клиента.
2.1.3. Цената на доставката на Абонаментни продукти е посочена на Платформата, като нейният размер зависи от вида на Абонаментния продукт, периода, за който цената за същия се заплаща от Клиента (предварително за целия период или на месечна база), както от това дали доставката е до офис на куриер или до адреса на Клиента.
2.2. Срок за доставка
2.2.1. Срокът за изпълнение на доставката на поръчани Стоки и на месечни доставки на Абонаментни продукти е до 3 работни дни (в зависимост от наличността в склада). 2.2.2. Срокът за доставка на Стоки и на първа доставка по Абонаментни продукти започва да тече от момента, в който Доставчикът е изпратил на Клиента имейл с потвърждение за изпълнението на поръчката, съгласно чл. 70, с изключение на първата доставка по Абонаментен продукт “Осинови кошер”, за която срокът за доставка от 5 работни дни започва да тече от деня, в който Клиентът е направил избора на персонализираните етикети.
2.2.3. Срокът за месечните доставки на Абонаментни продукти след първата доставка започва да тече от датата на падежа по Абонаментния продукт, която се определя, както следва: ако Абонаментният продукт е закупен от Клиента на 20 май, на 20-то число на всеки месец от периода на абонамента в системата на Доставчика се генерира автоматично нова месечна поръчка за доставка по Абонаментния продукт, която се изпълнява от Доставчика в срок до 3 (три) работни дни от тази дата. Изключение правят Абонаменти продукти, закупени на 31-во число, тогава датата на падеж за месечните доставки ще бъде 30-то число на всеки месец от периода на абонамента.
2.3. Време на доставка. Пратките се доставят от понеделник до петък между 09.00 и 18.00 часа.
2.4. Изключения. Възможни са изключения, при които срокът за доставка да е по-дълъг от 5 работни дни, а именно при специални поръчки и/или ако в интерфейсния модул за поръчка на Платформата са посочени по-дълги срокове за доставка под съответната опция за доставка.

 

(3) Доставката на Стоката “Хартиен сертификат” е винаги безплатна, включително в случаите когато Стоката “Хартиен сертификат” е поръчана заедно с други Стоки на стойност на/под 75.00 лева (с ДДС).

 

(4) Ако Доставчикът не може да изпълни доставката на поръчаните Стоки или част от тях, поради това че не разполага с поръчаните Стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платените от него суми.

 

Чл. 72. При извънредни или непредвидени обстоятелства (включително, но не само при рязка промяна на метеорологичните условия, тежки метеорологични условия, пандемии, обявено извънредно положение с акт на държавен орган, невъзможност на куриер да извърши доставката или да достави Стоката навреме и др. обстоятелства по преценка на Доставчика) Доставчикът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Клиента, без да дължи обезщетение на Клиента.

 

Чл. 73. Доставчикът изпраща Стоките и Абонаментните продукти на адреса, посочен от Клиента.

 

Чл. 74. При грешка в посочения адрес, поради която Клиентът не може да бъде намерен на адреса, Доставчикът ще се свърже с Клиента за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на Клиента и Клиентът следва да ги заплати при получаване на поръчаните Стоки и Абонаментни продукти заедно с разходите за доставка на погрешно посочения адрес, ако първоначално са се дължали такива.

 

Чл. 75. В случай че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на Стоката или Абонаментния продукт в този срок, то доставката се връща до офиса на куриера до поискване на Клиента, съответно се връща до офиса на Доставчика, като Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаната Стока или Абонаментен продукт и не носи отговорност за забава или липса на доставка на Стоките и Абонаментни продукти. Клиентът може да потвърди желанието си да получи Стоката или Абонаментния продукт и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса или името му не фигурира на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
(2) Доставчикът или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят Клиента по телефон или имейл, ако се появят внезапни и/или непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

 

Чл. 76. Страните се съгласяват, че когато доставката се извършва от трето лице – куриер, при ненавременна доставката Доставчикът не дължи обезщетение на Клиента, не носи отговорност за унищожаване или повреда на Стоката, Абонаментния продукт или опаковката при доставката. Всички претенции на Клиента във връзка с подобни дефекти и повреди следва да се отправят към куриера. Доставчикът не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка от страна на куриера или доставчика на логистична услуга, включително, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса, доставката е забавена, доставена на грешен адрес от куриера и др.

 

Чл. 77. Детайлите по отношение на доставката на Стоките и Абонаментните продукти от куриер, включително, но не само тези относно срока на доставка, не представляват договорно задължение от страна на Доставчика и Клиентът няма право на обезщетение, в случай че датата, на която е било обявено от Доставчика, че ще достави Стоката или Абонаментния продукт, не е спазена. За тях носи отговорност куриерът.

 

Чл. 78. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя на доставката, пратките се връчват на лице с месторабота или местоживеене на адреса или което се намира на адреса при доставката. Клиентът дава съгласието си закупените от него Стоки и Абонаментни продукти да бъдат предадени на такова Трето лице, което се съгласи да получи Стоката и/или Абонаментния продукт от името на Клиента и да му я предаде, както и да подпише съответните документи и/или да заплати дължимите суми.

 

Чл. 79. При ненавременна доставката Доставчикът не дължи обезщетение или неустойка на Клиента.

 

Чл. 80. Поръчаните Стоки и Абонаментни продукти ще бъдат подобаващо опаковани, заедно с придружаващите ги документи.

 

Чл. 81. (1) Клиентът е длъжен да прегледа Стоката и Абонаментния продукт в момента на доставката и предаването ѝ/му и да уведоми незабавно Доставчика в Платформата (на посочените в същата електронен (имейл) адрес, телефон или чат) при установени несъответствия, липси и повреди. При нарушения във външния вид на Стоката или Абонаментния продукт, възникнали при транспорта, Клиентът трябва да се обърне към куриера (доставчика) в момента на доставката, който трябва да състави и да предаде на Клиента протокол за увредена пратка.

 

(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика в Платформата съгласно ал. 1, се приема, че доставката е приета без възражения, като Клиентът губи правото по-късно да претендира, че Стоката и/или Абонаментния продукт му е доставена с явни липси, дефекти или повреди. Рискът от загуба или повреда на Стоките и Абонаментните продукти преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или посочено от него Трето лице, различно от превозвача, приеме Стоките и Абонаментните продукти.

 

Чл. 82. Доставчикът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на Платформата без друго известие.

 

Чл. 82а. (1) След закупуването на Ваучер на определена стойност, Клиентът получава на посочения от него имейл адрес Ваучерът с код за отстъпка за съответната сума. За да се използва Ваучерът, Клиентът добавя желаните Стоки в потребителската кошница и на последна стъпка от завършване на поръчката си (checkout) въвежда кода от Ваучера в поле “Промокод”, след което натиска бутон “Приложи код”. По този начин от общата сума на добавените в кошницата Стоки автоматично се приспада сума, равностойна на стойността на Ваучера.

 

(2) Ваучерът на определена стойност може да се използва многократно до изчерпване на стойността му. Не е необходимо Ваучерът на определена стойност да се използва в рамките на една поръчка, но е задължително да се използва в рамките на 365 дни от закупуването му (срок на валидност). След изтичането на срока на валидност на Ваучера на определена стойност, останалата по него неизползвана стойност/сума се загубва и не може да се използва от Клиента.

 

(3) В случай че стойността на добавените в кошницата Стоки е по-висока от стойността на Ваучера или на сумата, която е останала по него, в случай че Ваучерът вече е използван за друга/и поръчка/и, Клиентът следва да доплати разликата, като използва начин плащане, посочен в раздел IX от настоящите Общи условия.

 

 

Чл. 82б. Използването на Ваучер за апитерапия и Ваучер за определен вид Абонаментен продукт е съгласно указанията, дадени на Платформата и/или в електронното съобщение (имейл), с който Доставчикът предоставя на Клиента закупения Ваучер.

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 83. Клиентът има право:
да ползва Платформата, докато спазва задълженията си съгласно настоящите Общи условия и заплаща надлежно и в срок указаните от Доставчика цени за закупуване на Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти;
да се откаже от ползване на Платформата и от услугите, предоставяни чрез нея, по всяко време, като направи заявка за изтриване на Профила си чрез изпращане на електронно съобщение (имейл) на Доставчика. В този случай, Клиентът дължи плащане на всички поръчани от него Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти преди момента на отказ / изтриване / деактивиране на Профила му, ако изрично не е отказал да завърши поръчката за същите по реда на тези Общи условия;
има право да прекрати ползването на закупен Абонаментен продукт, като през Профила си попълни форма за обратна връзка, с която заявява желанието си да прекрати Абонаментния продукт. Ако формата е попълнена след дата на месечния падеж на Абонаментния продукт, който се определя съгласно чл. 71, т. 2.2.3, същият се счита за прекратен от следващия месец, а количеството мед, дължимо за текущия месец се изпраща на Клиента. Доставчикът обработва формата за обратна връзка и при нужда, се свързва с Клиента за допълнителна информация и уточняване на заявката, след което прекратява абонамента и уведомява Клиента за това. При предсрочно прекратяване на предплатен Абонаментен продукт Доставчикът не възстановява оставащата пропорционално сума, а изпраща оставащото от предплатения период количество мед на Клиента.

 

Чл. 84. Клиентът разбира и се съгласява, че Доставчикът има правото да решава кои действия на Клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

 

Чл. 85. Клиентът разбира и се съгласява, че Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на Платформата или която и да е част от нея, при нарушаване или подозрение за нарушение на Общите условия, на закона или на права на Трети лица при ползване на Платформата, както и ако Клиентът не заплаща навреме поръчани Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти, предлагани на Платформата, по своя преценка едностранно и без предупреждение или предизвестие да преустанови предоставянето на Клиента на Услугите, да спре временно или за постоянно достъпа на Клиента до Платформата, както и да изтрие/прекрати/блокира Профила на Клиента временно или за постоянно без да дължи обезщетение или друг вид компенсация на Клиента. В този случай прекратяването на Услуги и изтриването на информация няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Доставчика, както и в този случай Доставчикът не носи отговорност за загуба на данни от Клиента или друг вид претърпени от Клиента или от Трети лица вреди под формата на претърпени загуби или пропуснати ползи.

 

Чл. 86. Клиентът разбира и се съгласява, че Доставчикът има право едностранно и без предупреждение или предизвестие да спре временно или за постоянно достъпа на Клиента до Платформата, както и да изтрие/прекрати/блокира Профила на Клиента временно или за постоянно или да изтрие качената от Клиента информация на Платформата, в случай че по вина и/или вследствие действията на Клиента, включително при нарушение на законови разпоредби, права на Трети лица или на тези Общи условия, Доставчикът бъде санкциониран от своите контрагенти или други Трети лица, включително ако му бъде наложена имуществена санкция, ако бъдат ограничени правата му за ползване на услуги, бъдат му отнети привилегии или други подобни или получи предупреждение за подобна санкция. В този случай, Клиентът дължи на Доставчика обезщетение за всички претърпени вреди, включително имуществени санкции, компенсации, обезщетения и всякакви други суми, заплатени от Доставчика във връзка с нарушението, включително адвокатски хонорари. Прекратяването на Услугите и изтриването на информацията в този случай няма да се счита за неизпълнение на договорните задължения на Доставчика и Доставчикът не дължи каквито и да е обезщетения или друг вид компенсации на Клиента .

 

Чл. 87. Доставчикът има право по всяко време без предупреждение или уведомление да разширява или ограничава обхвата на Стоките, Ваучерите, Абонаментните продукти и Услугите, които предоставя чрез Платформата, да променя условията, начина за достъп, регистрация и т.н. Доставчикът не носи отговорност пред Клиента за претърпени вреди и пропуснати ползи от Клиента вследствие на ограничаване или промяна на Стоките, Ваучерите, Абонаментните продукти и Услугите, които Доставчикът предоставя чрез Платформата. Когато тези промени водят до изменение на настоящите Общи условия се прилага процедурата по раздел XVII по-долу.

 

Чл. 88. Доставчикът може да включва към своите Стоки, Ваучери, Абонаментни продукти и Услуги и такива, предоставени от Трети страни. Доставчикът не може и не носи отговорност за качеството на предоставените услуги от Трети страни и не носи отговорност за вреди на Клиента вследствие на проблеми със Стоките, Ваучерите, Абонаментните продукти и Услугите от тези Трети страни.

 

Отговорност и задължения на Клиента

Чл. 89. При ползването на Платформата и на Услугите, предлагани на нея, Клиентът се задължава да спазва настоящите Общи условия, приложимото българско законодателство, приложимите международни закони, правото на Европейския съюз и на страната, от която е Клиентът или от която ползва Услугите, указанията на Платформата и допълнителните указания на Доставчика, правилата на морала и добрите нрави, както и да зачита правата и законните интереси на Третите лица.

 

Чл. 90. Клиентът се задължава да не въвежда, зарежда, съхранява, разпространява, използва, предава, предоставя или публикува в Платформата връзки към информация, данни, текст, файлове, софтуер, снимки, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали и съдържание:
1. които противоречат на приложимото законодателство, нарушават авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост, нарушават правата и свободите на човек съгласно Конституцията на Република България и приложимите български и международни актове, на правото на Европейския съюз, на страната, от която е Клиентът или от която ползва Услугите или нарушават права на която и да е Трета страна или които съдържат лични данни;
2. които пропагандират дискриминация, фашистка, расистка или друга антидемократична идеология;
3. които увреждат доброто име и репутацията на другите и призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие или подбуждане към расова, национална, етническа или религиозна вражда или омраза;
4. които нарушават имуществени или неимуществени права на Трети лица, включително авторски права и сродните им права;
5. които съдържат порнография, сексуално насилие, както и връзки към уеб сайтове или интернет страници с такова съдържание;
6. които съдържат компютърни вируси, троянски коне, експлойти или друг злонамерен код или софтуер;
7. заблуждаващи и неверни материали или сайтове с цел измама и неправомерно придобиване на информация.

 

Чл. 91. Клиентът се задължава да не се намесва в правилното функциониране на Платформата, включително, но не само, да не пречи на достъпа на Трети лица до нея, да не извършва неразрешен достъп, да не нарушава или възпрепятства достъпа на други Клиенти, посетители и други Трети лица, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Клиенти, посетители и други Трети лица.

 

Чл. 92. Клиентът се задължава да не извършва чрез Платформата забранени дейности или дейност без наличието на разрешение/регистрация/лиценз за извършване на тази дейност, ако такива са изискуеми от закона.

 

Чл. 93. Клиентът се задължава да уведомява незабавно Доставчика за всеки известен му случай на извършено или открито нарушение при използване на Платформата, включително от негови представители или Трети лица.

 

Чл. 94. Клиентът няма право да използва или да разрешава на Трети лица да използват Платформата и/или Профила му, за да предприемат и извършват атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.

 

Чл. 95. Клиентът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Профила му (имейл адрес и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия Профил или Платформата, в случай че няма регистриран Профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Клиентът незабавно трябва да уведоми Доставчика. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през Профила на Клиента или през Платформата, с използването на данните на Клиента, са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за заплащане на всички поръчани Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти от негово име и за негова сметка.

 

Чл. 96. Когато Клиентът предостави достъп за ползване и управление на неговия Профил на Трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои, като се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от Трети лица, на които Клиентът е предоставил достъп, включително по невнимание или грешка.

 

Чл. 97. Клиентът се задължава да не публикува материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Доставчика или за Трето лице. Доставчикът си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали. При неизпълнение на тези задължения, Клиентът дължи на Доставчика заплащане на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи за всяко нарушение поотделно.

 

Чл. 98. Във всички случаи Клиентът носи отговорност и се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи), които е причинил пряко или косвено на Доставчика, вследствие на нарушаване на закона, на правата на Трети лица или тези Общи условия от страна на Клиента, включително свързани с извършване на операции чрез Платформата, с неправомерно, противозаконно или противоречащо на настоящите Общи условия ползване на Платформата и/или публикуване на съдържание. При констатиране на такива действия Доставчикът има право да преустановява предоставянето на Услугите и да спре достъпа на Клиента до Профила му и/или Платформата временно или за постоянно без да дължи предизвестие или предупреждение и без да носи отговорност към Клиента за вреди или загуба на данни. Неправомерно ползване е налице и когато при ползването на Услугите се извършват действия, в това число използването на софтуерни или други средства, затрудняващи работата или пречещи на нормалното функциониране на Платформата на Доставчика, както и разпространяването на информация, чрез която се нарушават законовите разпоредби, правата на Трети лица или настоящите Общи условия.

 

Чл. 99. Клиентът няма право да предоставя като свои Стоките, Ваучерите, Абонаментните продукти или Услугите, получени от Доставчика, включително да ги препродава от името на Доставчика независимо от цената.

 

Чл. 100. Клиентът сам осигурява необходимото му за ползване на Услугите компютърно оборудване, операционни системи, софтуер и достъп до интернет.

 

Чл. 101. При възникнал проблем с достъпа или ползването на Платформата Клиентът ще уведоми Доставчика на имейл адреса, публикуван в Платформата, или чрез контактната форма на Платформата. Доставчикът ще положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем.

 

Чл. 102. Клиентът се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на Трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски права или други права върху интелектуална или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Клиента, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

Отговорност и задължения на Доставчика

Чл. 103. Доставчикът няма задължение да извършва наблюдение на информацията и материалите, които Клиентът качва на Платформата, ако има такива, както и да проверява дали те отговарят на действащото законодателство, дали нарушават правата на Трети лица или настоящите Общи условия.

 

Чл. 104. Доставчикът не отговаря за съхраняваната, разпространявана, използвана, предавана информация, данни, текст, файлове, софтуер, фото-, видео- или аудио-материали, съобщения, връзки и препратки, както и всякакви други материали и съдържание, качени от Клиента на Платформата, както и за дейността на Клиента.

 

Чл. 105. Предоставяните от Доставчика Стоки, Ваучери, Абонаментни продукти и Услуги чрез Платформата не обхващат осигуряване на компютърно оборудване, софтуер и свързаност за пренос на бази данни или информационни пакети между Клиента и Доставчика и ползване на Услугите като цяло.

 

Чл. 106. Цялото съдържание на Платформата се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от страна на Доставчика от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, Доставчикът не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за каквито и да е цели или резултат от предоставените Услуги.

 

Чл. 107. С настоящото Доставчикът отхвърля и изключва всякакви декларации или гаранции, че Платформата е съвместима с всяка операционна система, мобилно устройство, компютърна платформа или браузъри, които Клиентът може да избере да използва, освен тези, изрично препоръчани от Доставчика. Освен това, Доставчикът отхвърля всякакви гаранции, че Платформата, включително всякакви бъдещи корекции, изменения, актуализации, подобрения, нови версии или нови модели, ще бъдат съвместими с нови версии на операционна система, компютърни платформи и браузъри в рамките на определено време или въобще.

 

Чл. 108. Доставчикът не гарантира, че достъпът до Платформата ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.

 

Чл. 109. Доставчикът осигурява разумна техническа защита на Платформата.

 

Чл. 110. По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, Доставчикът е длъжен да предостави всяка информация и материали, с която разполага, относно Клиента. В съответствие с изискванията на действащото законодателство, Доставчикът съхранява данните и информацията на Клиента, разположени на сървърите му, и ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Доставчика или на Трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

 

Чл. 111. Неупражняването от Доставчика на някое право или разпоредба съгласно настоящите Общи условия няма да представлява отказ от бъдещо упражняване на това право или прилагане на тази разпоредба. Отказът от такова право или разпоредба ще бъде в сила само ако е направен в писмена форма и подписан от надлежно упълномощен представител на Доставчика. Освен ако не е изрично посочено в настоящите Общи условия, упражняването от която и да е от Страните на което и да е от средствата за правна защита съгласно настоящите Общи условия няма да засяга други нейни средства за защита съгласно тези Общи условия или други, предвидени в действащото законодателство.

XII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 112. Клиентът разбира и се съгласява, че целият риск, произтичащ от достъпа и използването на Платформата, остава за Клиента. Нито Доставчикът, нито някоя Трета страна, участваща в създаването, производството или доставката на Платформата или каквито и да било услуги, предоставяни чрез Платформата, не носи отговорност за преки, случайни, косвени или последващи вреди, включително пропуснати ползи, загуба на данни или загуба на репутация, прекъсване на услугата, повреда на компютър, мобилно устройство или повреда в системата или за всякакви щети от лични или телесни наранявания или емоционални страдания, произтичащи от или във връзка с тези Общи условия, от използването или невъзможността да се използва Платформата или всякакви услуги, предоставяни чрез Платформата, независимо дали се основава на гаранция, договор, деликт (включително небрежност), отговорност за продукт или услуга или друга правна теория и независимо дали Доставчикът е бил информиран за възможността за такава вреда или не.

 

Чл. 113. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било вреди, неустойки и/или обезщетения пред Клиента за:
Унищожаване или загуба на данни, собственост на Клиента, по причини, независещи от Доставчика;
Неспособност на Клиента да използва Платформата, по причини, независещи от Доставчика;
Претенции от Трети лица срещу Клиента при и по повод ползването на Платформата;
Незаконосъобразно използване на Платформата от страна на Клиента;
Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Клиента, включително при неспазване на настоящите Общи условия;
Загуба на данни, претърпени загуби или пропуснати ползи вследствие на действия или бездействия на Трети лица, които са извън контрола на Доставчика;
Ако Клиентът не може да осъществи достъп до Платформата и ползване на Услугите, поради липса на хардуер, софтуер или добра интернет връзка, както и ако не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

 

Чл. 114. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните от него Услуги.

 

Чл. 115. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от Клиента или от Трети лица като последица от прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите или достъпа на Клиента до Профила му, Платформата и/или Услугите, както и от заличаването на материали или съдържание, в случаи на неизпълнение на задължения на Клиента и упражняване на свързани с това права на Доставчика.

 

Чл. 116. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на предлаганите от него Услуги или за невъзможност за достъп на Клиента до Профила му, Платформата и/или Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, действия или бездействия на Трети лица, разпореждания на компетентните държавни органи, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на Трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, като Доставчикът ще предприеме всички разумни мерки за ограничаването на подобни интервенции.

 

Чл. 117. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на предлаганите от него Услуги или за невъзможност за достъп на Клиента до Профила му, Платформата и/или Услугите при неспазване на указанията и технологичните изисквания за ползване на Платформата, при неправилно боравене с техника или софтуер, както и в следствие от извършвани тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на Платформата и предоставяните чрез Услуги. Доставчикът няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

 

Чл. 118. Доставчикът не носи отговорност за прекъснат достъп до Платформата, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за закупуване на Стоки, Ваучери или Абонаментни продукти, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата, пандемии, обявено извънредно положение с акт на държавен орган и т.н.

 

Чл. 119. Доставчикът не носи отговорност при възникнали проблеми, следствие на форсмажор, или на други причини, различни от програмна грешка, когато не е отстранена при първа възможност, както и когато Клиентът е въвел неверни или погрешни данни или е ползвал Платформата без да спазва тези Общи условия, указанията на Доставчика или разпоредбите на закона.

 

Чл. 120. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента на Трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под Стоките, Ваучерите и Абонаментните продукти, новините и статиите в Платформата.

 

Чл. 121. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на Трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.

 

Чл. 122. Във всички случаи отговорността на Доставчика, когато тя може да бъде ангажирана, се ограничава до размера на сумата, заплатена от Клиента за дадена Стока, Ваучер или Абонаментен продукт, която същият не е получил по причини, за които Доставчикът виновно отговаря.

XIII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕЛИТЕ

Чл. 123. Правилата на настоящия раздел XIII от настоящите Общи условия се прилагат единствено спрямо Клиенти, за които според данните, посочени при сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Платформата, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС) и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г., които се наричат в настоящия раздел Клиенти-потребители.

 

Чл. 124. (1) Основните характеристики на Стоките, Ваучерите, Абонаментните продукти, предлагани от Доставчика в Платформата, са определени в профила на всяка Стока, Ваучер и Абонаментен продукт в Платформата.

 

(2) Цената на Стоките, Ваучерите и Абонаментните продукти с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка Стока, Ваучер и Абонаментен продукт в Платформата.

 

(3) Стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на Стоките, Ваучерите и Абонаментните продукти се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Клиентите-потребители при избиране на Стоките, Ваучерите и Абонаментните продукти за сключване на договора за покупко-продажба.

 

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Клиентите-потребители посредством механизмите в Платформата.

 

(5) Информацията, предоставяна на Клиентите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията й в Платформата, преди сключването на договора за покупко-продажба.

 

(6) Клиентите-потребители се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Платформата или електронна поща.

 

Чл. 125. (1) Клиентите-потребители се съгласяват, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Клиенти-потребители договори за покупко-продажба на Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти и тяхната доставка.

 

(2) Клиентът-потребител избира самостоятелно как (в зависимост от начините за плащане, посочени в Платформата) да заплати на Доставчика цената на поръчаните Стоки, Ваучери и Абонаментни продукти и цената за доставка на същите, ако се дължи такава.

XIII А. ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 126. (1) Клиентът-потребител има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупко-продажба на Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на доставената Стоката/ите от Клиента – потребител или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента-потребител – при договор за продажба, или:
а) когато Клиентът-потребител е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Клиентът-потребител или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента-потребител, приемане на последната стока;
б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Клиентът-потребител или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента-потребител, приемане на последната партида или част;
в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Клиентът-потребител или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента-потребител, приемане на първата стока.

 

(2) Отказът може да се извърши чрез попълване и изпращане на следния стандартен формуляр за отказ от договора, като използването на този формуляр не е задължително и Клиентът – потребител може да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора:

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
До Бии Смарт Текнолоджис” АД, ЕИК 205742609, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1233, район „Сердика”, ж.к. „Банишора”, ул. „Ген. Иван Чернаев“ № 2, ап. 6, имейл адрес: info@istinskimed.bg, телефон +359 884 964 354.
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….……
(опишете подробно стоките и тяхното количество).
Дата на поръчка: …………………….……….(посочете датата на поръчка на стоките)
Дата на получаване:………………………..(посочете датата на получаване на стоката)
Име на Клиента: ………………………………………………………(напишете името си)
Адрес на Клиента: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………(напишете адреса си)
Електронен адрес (имейл) на Клиента: ………………… (напишете имейл адреса си)
Подпис на Клиента: ………………………………….….…(ако формулярът е на хартия)
Дата на уведомяването: ……………. г.

 

(3) За упражняване правото на отказ Доставчикът предоставя на Клиента – потребител на възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез имейл или чрез интернет страницата на Доставчика стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Доставчикът незабавно изпраща на Клиента – потребител потвърждение за получаване на отказа му на Траен носител.

 

(4) За да спази срока за отказ, Клиентът-потребител трябва да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ.

 

(5) За да упражни правото си на отказ, Клиентът-потребител трябва да уведоми Доставчика за своето име, адрес, телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, куриер или електронна поща), като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

 

(6) Ако Клиентът-потребител се откаже от сключен договор, Доставчикът ще възстанови плащанията, които е получил от Клиента-потребител за закупената Стока, като Клиентът-потребител трябва да поеме разходите за връщане на Стоките в случай на упражняване правото на отказ. При връщане по куриера, който е доставил Стоката, цената на връщането е съгласно тарифата на куриера. Ако Клиентът-потребител избере друг начин за връщане, цената за връщането се определя съобразно начина, който е избрал Клиентът-потребител.

 

(7) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
за Стоки, които не са в оригиналната си опаковка или липсват части от нея;
за Стоки, чиито опаковки са били разпечатани;
за Стока с лош вид и/или нарушен търговски вид и видими следи от употреба;
за Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
за запечатани Стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
за Стоки, изработени по поръчка на Клиента-потребител и/или съобразно неговите индивидуални изисквания;
за Ваучерите, предлагани на Платформата.

 

(8) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Клиентът-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на Стоката. Когато информацията е предоставена на Клиента-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Клиентът-потребител има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора съгласно ал. 2 на настоящия член, който формуляр е достъпен и на Платформата.

 

(9) Когато Клиентът-потребител е упражнил правото си на отказ, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Клиента-потребител, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента-потребител да се откаже от договора. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента-потребител при първоначалната транзакция, освен ако Клиентът-потребител е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за него. Евентуалните разходи за входящи преводи или загуби от обменни курсове, както и начислените от банката комисиони, са за сметка на Клиента-потребител.

 

(10) Отговорността за доказване на надлежно упражненото право на отказ е на Клиента-потребител.

 

(11) Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на Стоките, когато Клиентът-потребител изрично е избрал начин на доставяне на Стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

 

(12) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 9, освен в случаите, когато Клиентът-потребител организира сам и за своя сметка връщането на Стоките.

 

(13) Клиентът-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика Стоки и да осигури запазването на тяхното качество, количество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 

(14) Когато Доставчикът не е предложил да прибере Стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Клиента, докато не получи Стоките обратно във вида, описан по-долу, или докато Клиентът-потребител не представи доказателство, че е изпратил Стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

(15) Клиентът-потребител следва да върне Стоките на адрес: град София, п.к. 1111, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Едисон” № 47, вх. Б, ап. 33, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който е информирал Доставчика за отказа си. Крайният срок се счита за спазен, ако Клиентът-потребител изпрати или предаде Стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок. В случай че Клиентът не изпълни задължението си за връщане на Стоката в посочения по-горе срок, без да уведоми Доставчика за евентуално забавяне и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

 

(16) Независимо от горните хипотези, Клиентът-потребител се задължава да върне Стоката във вида, в който я е получил, без да е отворена, разопакована, без да е нарушена целостта и без липсващи елементи от опаковката или съдържанието, т.е. в търговски вид, който позволява последващата й продажба, в това число, но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на Стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Клиента-потребител разходи за възстановяване на Стоката в търговски вид.

 

(17) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Клиентът-потребител е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към Стоката, ако има такова, и има задължение да го върне.

ХIII Б. ЖАЛБИ ДО ДОСТАВЧИКА

Чл. 127. (1) Клиентът-потребител има право да подаде жалба до Доставчика в електронна форма чрез формуляра за контакт на Платформата или на електронен адрес: info@istinskimed.bg, както и чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Доставчика: град София, п.к. 1111, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Едисон” № 47, вх. Б, ап. 33.

 

(2) Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Клиента-потребител, електронния адрес или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност. В случай че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Доставчикът може да се свърже с Клиента-потребител преди да вземе становище по жалбата или да попълни липсващите данни.

 

(3) Жалбата се подава в срок най-късно до 30 (тридесет) дни след настъпване на основанието за жалбата. Доставчикът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

 

(4) Доставчикът разглежда жалбата в рамките на 14 (четиринадесет) дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на електронния адрес или пощенския адрес, от които Клиентът-потребител е изпратил жалбата.

ХIII В. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 128. (1) Клиентът-потребител има право да предяви рекламация към Доставчика, когато доставената Стока явно не съответства на поръчаната от него.

 

(2) Счита се, че Стоката отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора за покупко-продажба, когато:

 

1. съответства на описанието, вида, количеството и качеството и притежава функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, посочени на Платформата;

 

2. е годна за конкретната цел, търсена от Клиента-потребител, за която Клиентът-потребител е уведомил Доставчика най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която Доставчикът се е съгласил;

 

3. се доставя с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба, и

 

4. се актуализира съгласно предвиденото в договора за продажба.

 

(3) Счита се, че Стоката отговаря на обективните изисквания за съответствие с договора за покупко-продажба, когато:
1. е годна за целите, за които обичайно се използват стоки от същия вид, като се вземат предвид, когато е приложимо, действащите разпоредби на правото на Европейския съюз и на националното право, както и на съществуващите технически стандарти, или при липсата на такива стандарти – на приложимите за съответния сектор правила за добри практики;
2. притежава качествата на мострата или модела, която продавачът е предоставил на разположение на потребителя преди сключването на договора, и отговаря на описанието на тази мостра или модел, когато е приложимо;
3. е доставена със съответните принадлежности, включително опаковката и указанията за инсталиране или други указания, които потребителят може разумно да очаква да получи, когато е приложимо, и
4. е в количество и притежава качествата и другите характеристики, включително по отношение на трайност, функционалност, съвместимост и безопасност, които са обичайни за стоки от същия вид и които потребителят може разумно да очаква предвид естеството на стоките и като се вземат предвид всички публични изявления, направени от продавача или от други лица на предходен етап от веригата от сделки или направени от името на продавача или от името на тези лица, включително производителя, съдържащи се например в рекламата или в етикета.

 

(4) Рекламацията на Клиентска стока може да се предяви от Клиента до две години, считано от доставката на Стоката. Законовата гаранция в полза на Клиентите е две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 

(5) Рекламацията може да бъде предявена в електронна или писмена форма до упълномощен представител на Доставчика чрез Платформата, по имейл на следния имейл адрес: info@istinskimed.bg, по куриер или по пощата, или лично на адреса за комуникация на Доставчика, посочен най-горе. Рекламацията може да се предяви и устно, за което се съставя протокол за рекламация.

 

(6) При предявяване на претенция Клиентът-потребител трябва да посочи своите данни, предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, както и адреса за контакт, включително адрес на електронна поща (имейл адрес). При подаване на рекламацията, Клиентът-потребител задължително връща за собствена сметка рекламираната Стока и прилага документите, на които тя се основава, включително: платежни документи (касова бележка и фактура), протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Стоката с договореното и други документи, подкрепящи и установяващи претенцията. За рекламирания недостатък, Страните подписват Констативен протокол, към който се прилагат снимки и мостри на рекламираните изделия. Когато доставката се извършва от куриер, протоколът следва да бъде подписан от Клиента и куриера, за да бъде разгледана рекламацията от Доставчика.

 

(7) При непостигане на съгласие между Доставчика и Клиента за съдържанието на протокола или за естеството на недостатъците, Страните ангажират независим експерт/експертна комисия.

 

(8) Доставчикът не може да приеме рекламацията, ако не е представена съответната документация или подходяща алтернатива.

 

(9) Рекламации за липси и други явни недостатъци, включително повреди при транспортиране или доставка, могат да бъдат предявени писмено при приемане на Стоките от Клиента-потребител, респективно не се приемат, ако не са направени в момента на доставката на Стоките. В противен случай, Стоките се считат за приети без възражения за липси и явни недостатъци. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Доставчикът може по своя преценка да замени Стоките с недостатъци, да допълни доставката с липсващите Стоки или да обезщети Клиента-потребител за недостатъците.

 

(10) Екипът на Доставчика ще разгледа надлежно подадените рекламации в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от Клиента-потребител.

 

(11) В случай на констатирани недостатъци, когато на Клиента-потребител е доставена Стока, различна по вид от поръчаната, или доставената Стока не отговаря на договора за продажба и Доставчикът приеме рекламацията на Клиента, в срок до един месец от предявяване на рекламацията от Клиента-потребител, Доставчикът ще замени доставената Стока със Стока, която отговаря на направената от Клиента-потребител поръчка при спазване на изискванията на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. След изтичането на този срок Клиентът-потребител има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска пропорционално намаляване на цената на стоката съгласно чл. 33 и сл. от ЗПЦСЦУПС.

 

(12) Стоките, за които Доставчикът е приел рекламацията на Клиента-потребител, следва да се върнат на адреса на Доставчика за сметка на Клиента-потребител: град София, п.к. 1111, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Едисон” № 47, вх. Б, ап. 33, освен ако Доставчикът не посочи друг адрес. Стока се предава в пълен комплект, в оригиналната си опаковка. Рискът от повреда по време на транспорт до адреса на Доставчика е за сметка на Клиента-потребител.

 

(13) Доставчикът няма да приеме рекламацията и не дължи замяна или обезщетение, ако Стоката не бъде върната във вид, описан в настоящите Общи условия или ако не бъдат предадени предвидените документи.

 

(14) Клиентът-потребител няма право на рекламация, ако несъответствието на Стоката с договора се дължи на неправилно или неподходящо съхранение или други действия или бездействия на Клиента-потребител, включително:
• При неправилна експлоатация или неспазване на указанията и обичайните практики за ползване на Стоките;
• При неправилна, неподходяща или нецелесъобразна експлоатация или съхранение;
• При неправилно или лошо съхранение или транспорт;
• При механични удари или друго външно влияние;
• При опит за отстраняване на недостатъка самостоятелно или от Трето лице;
• При неправилно третиране или естествено износване;
• При поправки или изменения върху фактурата или други документи, отнасящи се за Стоката;
• Когато са правени неоторизирани модификации на Стоката;
• Когато дефектите са настъпили вследствие на природни бедствия или други независещи от Доставчика причини;
• Когато не бъдат спазени условията на настоящите Общи условия.

 

(15) Рекламацията за недостатъци на определена Стока не дава право на Клиентът-потребител да отказва последващи доставки или плащане на други Стоки към Доставчика по същото или друго правоотношение или поръчка.

 

(16) В случай на замяна на Стоки с недостатъци или плащане на обезщетение/връщане на суми по приети от Доставчика рекламации, Клиентът-потребител се задължава да върне на Доставчика Стоките с недостатъци, а Доставчикът определя разумен срок, в който да достави новите Стоки на Доставчика след получаване на Стоките с недостатъци от Клиента-потребител или да заплати съответната сума. Доставчикът няма задължение да заменя Стоки или да заплаща суми, ако не получи преди това от Клиента-потребител Стоките с недостатъци.

 

(17) Срокът на годност на Стоките се осъществява съгласно посоченото в продуктовата страница на Платформата на съответната Стока, посоченото на опаковката на съответната Стока и изискванията на закона.

 

Чл. 129. Законова Гаранция – настоящият член се отнася само до Клиенти, които имат качеството на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Всички представени на Платформата и/или продавани в Платформата Стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 41-48 от ЗПЦСЦУПС. Тук може да получите информация за правата на Клиентите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 41-48 от ЗПЦСЦУПС.

XIII Г. ОРГАН ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 130. По отношение на Клиенти, имащи качеството на потребители по Закон за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, всички спорове, противоречия или претенции, произтичащи от или във връзка с договора за покупко-продажба на Стоки или неговото нарушаване, прекратяване или невалидност, могат да бъдат разрешавани от органите за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове съгласно чл. 181а и след. и съгласно Закона за защита на потребителите.

 

Допълнителна информация може да намерите на уеб сайта на Комисията за защита на потребителите и на следните онлайн платформи за разрешаване на спорове:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

и

https://mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html

ХIV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 131. (1) Вида на лични данни, които Доставчикът събира и обработва, начина на ползване и защита на личните данни са описани в Политиката за поверителност (GDPR) на Доставчика, представляваща отделен документ. При извършване на регистрацията на Профил Клиентът следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за регистрация, че е съгласен с и приема Политиката за поверителност (GDPR) на Доставчика. В случай че Клиентът извършва поръчка на Стока без да има регистриран Профил на Платформата, Клиентът следва да постави отметка на обозначеното за това място във формуляра за поръчката, че е съгласен с и приема Политиката за поверителност (GDPR) на Доставчика.

 

(2) Въведените от Клиентите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за защита на личните данни.

 

(3) При съгласие на Клиента с Политиката за защита на личните данни, Клиентът изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация и/или да получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Клиента за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Клиентът се съгласява, че Доставчикът може да съхранява информация и/или да получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Клиента и на други основания, посочени в Политиката за поверителност (GDPR).

 

(4) Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Клиента или Клиента, включително и бюлетин или предложения за покупка на Стоки, докато е налице регистрация на Клиента в Платформата.

 

(5) Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Клиента при използването на електронния магазин на Доставчика в Платформата. Клиентът има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по ал. 3 по предвидените в Политиката за поверителност (GDPR) начини.

 

Чл. 132. (1) Във всеки момент, Доставчикът в Платформата има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

(2) В случай че по някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите имейл и парола за достъп, Доставчикът на Платформата има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: Платформата.

XV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 133. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Платформата на Доставчика (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика или на съответното лице, предоставило правото на ползване на Доставчика, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 

Чл. 134. Цялото съдържание на електронния магазин, разположен на Платформата, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Доставчика и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на Платформата. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Доставчика и на императивните разпоредби на закона.

 

Чл. 135. Всички имуществени и неимуществени авторски права върху Платформата, включително, но не само дизайн, лого и други графични елементи, софтуер, програмен код и функционалности, работни материали и демо версии, принадлежат на Доставчика и Доставчикът притежава авторските права върху Платформата, както и върху всички нейни елементи и компоненти, ноу-хау за всички дейности и функционалности, свързани със Платформата. Доставчикът е собственик и на домейна на Платформата с всички възможни разширения. Копирането и използването им пряко или косвено (например, но не само, мета тагове и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Доставчика е забранено и представлява грубо нарушение на правата на Доставчика и на императивните разпоредби на българското законодателство.

 

Чл. 136. Нищо в настоящите Общи условия не предоставя или може да се тълкува като предоставяне на Клиента на каквито и да е права (с изключение на правото на ползване на услуги, специално предоставени по силата на настоящите Общи условия) или правен интерес върху патенти, авторски права, търговски тайни, технически данни, ноу-хау, лога, търговски марки, търговски имена, марки на Доставчика или други права на собственост, притежавани, използвани или заявени сега или в бъдеще от Доставчика или което и да е дъщерно дружество или свързани дружества, като Доставчикът си запазва всички такива права.

 

Чл. 137. Клиентите получават само право да ползват Платформата съгласно обичайното ѝ предназначение, без право да променят или копират материали, да използват материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), да извършват декомпилиране, декомпозиране или обратен инженеринг на софтуера на Платформата, да премахват обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, да премахват авторски права или други знаци за права на интелектуална собственост, да предоставят „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри и други. Правото на ползване се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглено по всяко време.

 

Чл. 138. При копиране или възпроизвеждане на информация от Клиент вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Доставчика, Доставчикът има правото да претендира от този Клиент обезщетение, включително за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

 

Чл. 139. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Платформата на Доставчика.

 

Чл. 140. Клиентът няма право на достъп до програмния код на Платформата и няма право да копира, съхранява, обработва, модифицира, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин програмния код, текстовете, изображенията или други части от съдържанието на Платформата. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени в програмния код на Платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Доставчика.

 

Чл. 141. При създаването на Профил в Платформата Клиентът не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на Платформата, Стоките, продуктите или марките на Доставчика или Трети лица.

 

Чл. 142. Търговските марки, използвани на Платформата, както и домейните с това наименование са собственост на Доставчика или същият има право да ги ползва. Използването на такава търговска марка, домейн или име, пряко или косвено без предварително писмено разрешение от Доставчика е забранено и се санкционира според закона.

 

Чл. 143. В случай на неизпълнение на условията по този раздел, Доставчикът има право незабавно да прекрати ползването на Платформата от Клиента и/или деактивиране на Профила му на Платформата, без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация на Клиента, както и да иска от Клиента обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента.

 

Чл. 144. (1) Клиентът се задължава да осигури съгласието на всички Трети лица, на които е предоставил достъп до Профила си или Платформата от негово име и за негова сметка, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Доставчика и на другите Трети лица, съгласно настоящия раздел.

 

(2) Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Доставчика са валидни за всички Трети лица, независимо дали са регистрирани в Платформата и/или имат Профил, като при нарушение Доставчикът има право на обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Третите лица.

ХVI. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 145. Доставчикът има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните Стоки и Услуги.

 

Чл. 146. Доставчикът има право да преустанови предлаганите Стоки и Услуги временно или за постоянно, включително ако това е необходимо за тяхното актуализиране. В тези случаи Доставчикът предупреждава Клиента чрез Платформата.

 

Чл. 147. В тези случаи Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди под формата на претърпени загуби и пропуснати ползи на Клиентите.

 

Чл. 148. Доставчикът не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на Платформата, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Доставчика.

ХVII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 149. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани от Доставчика едностранно и по всяко време. При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ще уведоми Клиента по електронна поща (имейл) или с нотификация чрез Платформата. Уведомяването се извършва в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промените.

 

(2) В случай че Клиент не желае да бъде обвързан с променените Общи условия и да ползва Платформата след влизане в сила на изменените и/или допълнени Общи условия, той има право да прекрати договорните си отношения с Доставчика и ползването на Платформата, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, като изпрати писмено уведомление за това до Доставчика в едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1.

 

(3) Доставчикът и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Клиента в един от следните случаи:
1. след изричното му уведомяване от Доставчика в Платформата и/или по имейл и ако Клиентът не заяви в предоставения му едномесечен срок от уведомлението, че ги отхвърля; или
2. с изричното им приемане от Клиента чрез Профила му или интерфейса на Платформата.

 

(4) Клиентът се съгласява, че всички изявления на Доставчика в Платформата, във връзка с изменението и допълнението на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочен от Клиента при регистрацията на Профил или извършване на поръчка, в случай че Клиентът няма регистриран Профил на Платформата. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 

(5) Клиентът може да се откаже от посочения в ал. 2 срок на предизвестие чрез писмено изявление, включително по електронна поща или ясно утвърдително действие във всеки момент от получаването на уведомлението съгласно ал. 1.

 

(6) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 2, както и ако извърши действия в Платформата или направи поръчки, или продължи да използва по друг начин Платформата, се счита, че е приел промените в Общите условия.

 

(7) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Доставчика, възникнали във връзка с поръчка за покупка на Стока, валидно подадена и потвърдена от Доставчика преди уведомлението за промяна на Общите условия, освен ако няма законова основание за прилагане на измененията със задна дата.

 

(8) За всички потвърдени от Доставчика поръчки важат Общите условия, които са били в сила към момента на потвърждението.

 

(9) Срокът на предизвестие, посочен в ал. 2, не се прилага в случаите, когато Доставчикът:
е обвързан с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да измени своите Общи условия по начин, който не му позволява да спази срока на предизвестието, посочен в ал. 2;
трябва по изключение да измени своите Общи условия, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на услугите, Клиентите от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с кибер сигурността.

 

(10) Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече направени поръчки за закупуване на Стоки.

 

(11) При всички случаи, изброени в този раздел, Доставчикът не носи отговорност за вреди под формата на претърпени загуби и пропуснати ползи на Клиента.

ХVIII. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 150. Доставчикът си запазва правото, без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, да преустанови достъпа до предоставяните услуги, включително достъпа до Платформата и възможността за закупуване на Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти чрез нея. Доставчикът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в Платформата си.

 

Чл. 151. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между Страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Доставчика по производство и/или доставка на Стоките, Ваучерите и Абонаментните продукти, предлагани чрез Платформата или прекратяване поддържането на Платформата без Доставчикът да дължи уведомление, предизвестие, обезщетение или друг вид компенсация на Клиента.

 

Чл. 152. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, всяка от Страните може да развали или прекрати сключен договор при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Клиентът не може да претендира за разваляне на договор, ако несъответствието на Стока, Ваучер, Абонаментен продукт или предоставената услуга с договора е незначително.

 

Чл. 153. Настоящите Общи условия и договора за покупко-продажба на Клиента с Доставчика в Платформата се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от Страните по договора;
по взаимно съгласие на Страните в писмен вид или чрез изявления, разменени по имейл или чрез Платформата;
при обективна невъзможност на някоя от Страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Клиента в Платформата. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, както и в другите предвидени в ЗЗП случаи на прекратяване и разваляне на договора за Клиентите-потребители;
в другите случаи, посочени в настоящите Общи условия.

 

Чл. 154. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие или уведомление и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Клиентът използва Платформата в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

Чл. 155. Във всички случаи на прекратяване на договора Доставчикът има право незабавно да премахне всякаква информация, материали и съдържание на Клиента от Платформата без да дължи уведомление, предизвестие, обезщетение или друг вид компенсация на Клиента.

 

Чл. 156. При прекратяване или разваляне всички права и задължения на Страните се прекратяват, с изключение на това, че Клиентът няма да бъде освободен от задължението си да заплати на Доставчика всички суми, дължими или които ще станат дължими към датата на прекратяването.

ХIХ. КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА

Чл. 157. С попълването на данните и координати за връзка, Клиентът дава изричното си съгласие Доставчикът да ползва всички технически средства за комуникация с Клиента, за които Клиентът е посочил координати за връзка.

 

Чл. 158. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Клиента не задължава Доставчика да осъществи контакт с Клиента.

 

Чл. 159. Езикът на тези Общи условия и комуникация с Клиента е български.

ХХ. УВЕДОМЛЕНИЯ

Чл. 160. Всички уведомления във връзка със съответния договор за покупко-продажба и настоящите Общи условия ще бъдат в писмен вид и могат да се доставят с препоръчано писмо, по куриер или по имейл, адресирани до другата страна на адреса, посочен по-долу, или изпратени чрез Платформата.
Уведомления до Доставчика:
Адрес: пощенският адрес на Доставчика, посочен най-горе.
Имейл: имейл адресът на Доставчика, посочен най-горе.
Уведомления до Клиента: както е посочено в Профила на Клиента или в поръчката за закупуване на Стоки, Ваучери и/или Абонаментни продукти чрез Платформата, в случай че Клиентът няма регистриран Профил на Платформата.

 

Чл. 161. Клиентът приема, че всички негови изявления се считат за валидни и че писмената форма се счита за спазена с извършване на следните действия от страна на Клиента: изпращане на съобщение на електронна поща (имейл), натискане на електронен бутон на Платформата със съдържание, което се попълва или избира от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) на Платформата и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

XХI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Чл. 162. Всички посетители на Платформата, независимо дали са се регистрирали, се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Доставчика, включително да не извършват действия, чиято цел е да разрушат или навредят на Платформата или на друга система, както и да не публикуват материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Доставчика или за Трето лице. Доставчикът си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.

XХII. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 163. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целите Общи условия или на други техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

XХIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 164. Никоя от Страните не носи отговорност пред другата за забавяне или неизпълнение, частично или изцяло, на задълженията си по настоящия договор (с изключение на паричните задължения), в случай че и доколкото това забавяне или неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорни обстоятелства са събития извън контрола на Страната, които възникват след датата на сключване на договора и които не са разумно предвидими към момента на сключването му и чието въздействие не може да бъде преодоляно без неоправдани разходи и/или загуба на време на съответната Страна. Форсмажорните обстоятелства включват (но не само) война, граждански размирици, стачки, локаут и други колективни трудови спорове, държавни актове, природни бедствия, извънредни климатични условия, епидемии, пандемии, повреда или повсеместна липса на транспортни съоръжения, инциденти, пожар, експлозии и всеобщи прекъсвания на електрозахранването.

 

Чл. 165. Ако някоя от Страните бъде засегната от форсмажорни обстоятелства, тя ще уведоми във възможно най-кратък срок другата страна в писмен вид или чрез Платформата и ще предприеме всички разумни стъпки за намаляване на ефекта от форсмажорните обстоятелства.

 

Чл. 166. Ако форсмажорно събитие доведе до забавяне или неизпълнение на някоя от Страните за период от четири (4) седмици или повече, всяка от Страните има право да прекрати настоящия договор с незабавно действие, без да носи отговорност към другата Страна.

 

Чл. 167. Клиентът се съгласява и разбира, че не може да използва форсмажорното обстоятелство като правно основание за забавяне или липса на плащане, в случай че такова се дължи.

 

Чл. 168. Доставчикът не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Клиента или към Трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на Клиента или друго лице.

XХIV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 169. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Това се отнася и при ползване на Платформата от чуждестранни Клиенти.

XХV. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

Чл. 170. (1) С приемането на настоящите Общи условия Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
1. името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Доставчика;
2. всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от Доставчика;
3. информация за състава, опаковката, предназначението и употребата на стоките и услугите, предоставяни от Доставчика;
4. наличност на стоките;
5. опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката;
6. крайната цена на стоките и цената за тяхната доставка с включени всички данъци и такси;
7. условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която Доставчикът се задължава да достави стоките;
8. условията, срока и начина за упражняване на правото на рекламация и отказ;
9 .периода, за който цената на стоките е в сила;
10. условията и срока на гаранцията/годността;
11. информация за контакт с Доставчика, включително по телефон и електронна поща;
12. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
13. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;
14. съгласието на Клиента с настоящите Общи условия ще се съхранява в електронен вид и отделен договор на хартия няма да бъде съхраняван от Доставчика;
15. Договорът с Доставчика се сключва на български език;
16. Доставчикът е регистриран по ЗДДС.

 

(2) Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на Стоките.

Свалете Общите условия от тук:

Вашите лични данни ще бъдат използвани за обработката на поръчката ви и за други цели, описани в нашата политика на поверителност

Имате профил?

Продуктът е добавен в кошницата

Допълнете поръчката си с нашите най-продавани продукти

+ 37.00

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 59.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 198.00

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 352.80

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 2.90

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 3.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 3.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 3.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 3.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 2.80

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 2.60

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 3.30

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 2.40

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

+ 2.20

Купи със своята Мastercard, вземи бонус медени токени и ги размени за различни награди!

Кошница (0)

icon

12.99лв. до безплатна доставка

Вашата кошница е празна.

Завърти и спечели!

  • Спечели сладки летни отстъпки от Истински мед!
  • Виж правилата на играта тук.
Завърти меденото колело!
Never
Remind later
No thanks